Jaap Koen Bijma
adviseur

De wrâld wurdt sa't we him tinke

Jaap Koen Bijma:

“We libje yn in tiid weryn’t we net oars kinne as yn transysje wêze. Om troch in oergong hinne sjen te kinnen, ha we lieders nedich mei in ynspirearjende fisy. Dizze lieders binne seldsum en stean faak op strookte mei de Fryske Mienskip. Fernijing is de keunst fan inkelingen, dy’t de brêge slaan kinne nei de maatskippij. Ik bin tsjinstber oan dizze inkelingen, oan fernijing en it slaan fan dy brêge. Dat is myn bydrage oan in duorsum, leefber en demokratysk Fryslân”.

Nim kontakt op mei Jaap Koen fia jbijma@doarpswurk.frl of belje 06-51405141. Do kinst Jaap Koen ek folgje op Twitter fia @jaapkoenbijma.

Syn wurkgebiet foar de doarpen is de hiele provinsje en as oandachtsfunksjonaris is hy aktyf yn de regio Súdwest-Fryslân.