ANBI

ANBI

Stichting Doarpswurk is in ANBI oftewol in ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ sûnt 1 jannewaris 2008.

De regels foar publikaasje oer oanbelangjende ynstellings binne per 1 jannewaris 2014 oanskerpe troch de Belestingtsjinst, fandêr dizze side mei gegevens.

Us fiskaal nûmer is: 8003.89.451

De kontaktgegevens fan Doarpswurk stean ûnderyn de ‘footer’ en by kontakt.

Bestjoersgearstalling en nammen.

De beleaning fan de meiwurkers is neffens de ‘CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening’.

De stichting hat ta doel: it yn stân hâlden en stimulearjen fan de sosjale gearhing en leefberheid fan it plattelân yn de provinsje Fryslân en fierders al datjinge dat rjochtstreeks of sydlings ferbân hâldt of dêrta befoarderlik wêze kin, alles yn de romste sin fan it wurd.

Ferslach aktiviteiten fan de ôfrûne jierren.

De finansjele ferantwurding is te besjen fia Balans2015 en Exploitatierekening2015

Deel deze pagina: