ANBI

ANBI

Stichting Doarpswurk is in ANBI oftewol in ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ sûnt 1 jannewaris 2008. De organisaasje stiet ynskreaun by de Kamer van Koophandel (41004055) as Stichting Doarpswurk.

De gegevens van Doarpswurk zijn:
It fiskaal nûmer is: 8003.89.451

De kontaktgegevens fan Doarpswurk stean ûnderyn de ‘footer’ en by kontakt.

De stichting hat in bestjoer op syn minst besteande út 5 persoanen en in direkteur foar de daaglikse lieding. It bestjoer krijt in fêste jierlikse fergoeding. Fierder kinne sy in berop dwaan op in fergoeding foar de makke kilometers en/of oare kosten. Lês hjir de statuten.
Mei de hjoeddeistige direkteur wurdt in kontrakt opsteld mei oeren en fergoedingen foar in bepaalde perioade. It beleanningsbelied fan it personiel dat yn tsjinst is by de stichting is neffens CAO Sociaal Werk.

De stichting hat ta doel: it yn stân hâlden en stimulearjen fan de sosjale gearhing en leefberheid fan it plattelân yn de provinsje Fryslân en fierders al datjinge dat rjochtstreeks of sydlings ferbân hâldt of dêrta befoarderlik wêze kin, alles yn de romste sin fan it wurd.

It belied mei missy en fisy is te lêzen op de pagina oer de organisaasje.

Elk jier ferskynt der in Jierberjocht, besjoch de ôfrûne jierren.

De finansjele ferantwurding is te besjen fia ús Jaarrekening-2018

Deel deze pagina: