Blog Archieven - Doarpswurk

Janneke de Boer: Sosjale kontrôle

Door | Blog

Okkerdeis hiene wy doarpsfeest (om ynbrekkers foar te wêzen skriuw ik dêr fansels no pas oer ; ) ) en rekke ik, oer de hage, oan de praat mei buorfrou. Us buorfrou is fan in sekere leeftyd, mar giet mei har freondinnen noch mar wat graach it feest yn. Buorman…

Meer lezen

Janneke de Boer: Duorsume mienskip

Door | Blog | Nog geen reacties

Duorsum wenje, duorsum ride, duorsum ite: We ûntkomme der net mear oan. In duorsum libben en in bettere wrâld foar ús neiteam binne ûnskiedber mei-inoar ferbûn. De ûntsjinkearbere groei én driuw nei wolfeart fan it minskdom bringt al wat kwetsber is yn de ferdrukking. Tropyske bosken wurde ynruile foar soja…

Meer lezen

Jaap Koen Bijma: Global goals, local communities

Door | Blog

Gera is een samengesteld dorp in het noordwesten van Tanzania. Een prachtig maar ook arm gebied vlakbij de stad Bukoba aan het Victoriameer. Perfect klimaatje voor Friezen, overdag altijd heerlijk warm en in de avond een truitje aan. Er zijn maar weinig toeristen waardoor ik met mijn lengte van 205…

Meer lezen

Janneke de Boer: Kneppels

Door | Blog | One Comment

Ein maaie waard der yn Ljouwert in jûn organisearre, mei as tema ‘Hoe fier soesto gean foar it Frysk?‘. Kneppelwoansdei wie de dei doopt, fansels mei in wink nei Kneppelfreed (googleje dat mar eefkes). De jûn waard presintearre troch de sawat flaterleas Frysk pratende Frânsktalige Tatiana Pratley en Nynke Heech,…

Meer lezen

Janneke de Boer: Passy

Door | Blog

Lêsten wie ik by tafal op besite by in feriening, de namme neame soe oerstallich wêze. It wie in sportferiening yn in stêd dêr’t men ék lêst hat fan de krimp. Al sil in trochsneed doarpsbewenner him dêr net in soad by foarstelle kinne. Sy hawwe dêr dochs alle foarsjennings…

Meer lezen

Janneke de Boer: Diggelfaaiers

Door | Blog

Wannear’t ús famke en ik nei bûten ta rinne, lizze der allegear diggels op ús fytsrûte. In bierfleske, wêr komt dat no ynienen wei? Lykas alle woansdeis is it allegear drokte yn it doarpshûs, út de bijkeuken helje ik it feger en blik. Us famke it blik en ik de…

Meer lezen

Lucie Gelderblom: Voor paal staan

Door | Blog

Dat kan bij ons in Het Dorp. Natuurlijk kan dat overal, zoveel en zo vaak als iemand maar wil. Maar wij hebben écht een paal om voor te staan. Sinds juli 2016 staat hij daar, in het rozenperkje bij de uitvalsweg van Het Dorp. Het begon allemaal met onze dorpsvisie….

Meer lezen