Janneke de Boer: Wa hat it antwurd?

Door | Blog

Trije bestjoersleden dy’t ferhûzje, foar mannich bestjoer in ramp. Foar Driezum-Wâlterswâld miskien de ûndergong fan doarpshûs De Nije Warf. Marten Faber, foarsitter en al mear as 10 jier in sit yn it doarpshûsbestjoer, op Omrop Fryslân: ,,Wy freegje minsken wol om te partisipearjen, mar dan wurdt it gauris muoilik. Minsken…

Meer lezen

Janneke de Boer: Twa auto’s foar de doar

Door | Blog

“Mear dan in kwart fan de Nederlânske húshâldens hat gjin motorisearre ferfiersmiddel ta harren beskikking.” Ik hearde it nijs op ‘e radio, dat fierder gie mei: ,,Húshâldens op Flylân hawwe mei 68,7% prosint, it minst faak in motorisearre ferfiersmiddel, yn de eardere gemeente Littenseradiel binne de measten te finen, mei…

Meer lezen

Janneke de Boer: Fryslân boppe!

Door | Blog

Yn de Ljouwerter in paginagrut artikel, de dei nei Twadde Pinksterdei, oer de driuwende krêft efter ien fan Fryslâns grutste sporteveneminten. Jimme riede grif al wêr’t ik op doel, de beskriuwing ûnder de foto fertelt de rest: “De deelnemers leveren tijdens de fietselfstedentocht een enorme prestatie. Ze worden daarbij ondersteund…

Meer lezen

Janneke de Boer: Bijen & blommen

Door | Blog

It wie doe’t ik mei de hûn te kuierjen wie, doe’t ik it seach. Parten swarte ierde, tusken hertstochtlik groeiend, grien gers. Yn it koarte momint dat ús hûn my der by del luts (at jimme ús kuierjen sjogge, begripe jimme it lûken ek…) seach ik noch krekt dat der…

Meer lezen

Janneke de Boer: Serious Doarpsbudzjet

Door | Blog

Bingo! Us doarp is de winner! Nee.., net fan de Postcode Loterij, mar fan it testen fan de Serious Game fan Rijksuniversiteit Groningen en Partoer. De earste jimme wolbekend, de twadde in ûndersyksburo mei each foar de leefberens yn Fryslân. Wûn hawwe wy de jûn trouwens net, hear. Elts doarp…

Meer lezen

Janneke de Boer: De muzyk giet troch de buorren

Door | Blog

It Korps yn Fryslân is goed foar 198 ferienings en mar leafst 7316 muzikanten, wêrfan 1838 leden jonger dan sechttjin jier. (Foar it gemak brûk ik hjir de sammelnamme It Korps foar al ús Fryske fanfares, harmonyen, brassbands, blaaskapellen en ferjit de color guards en de show-, percussion- en malletbands…

Meer lezen

Janneke de Boer: 2018 start hjir!

Door | Blog

Fjoerwurk helje, knieperties bakke, glühwein opwaarmje en o ja, de blompotten, de brievebus, it bankje en de krystljochtsjes foarhûs weihelje. Wilens âldjiersnacht stiet ûnbeheard guod net feilich no. Of no ja, earlik sein ha ik fan sleperij de lêste jierwiksels net folle murken. It is noch net sa hiel lang…

Meer lezen

Janneke de Boer: Pleit foar nuvere skutters

Door | Blog

Nei de drokte fan de gemeenteriedsferkiezings en, it hjir en dêr tige oandwaanlike, ôfskie fan de gemeentes ‘t Bildt, Frjentsjerteradiel, Ljouwerteradiel, Menameradiel en Littenseradiel kies ik no dochs in oar ûnderwerp. Jim hawwe út myn lêste skriuwen ommers wol opmeitsje kinnen hoe’t ik tsjin de weryndieling oansjoch, no. Myn each…

Meer lezen

Janneke de Boer: Sosjale druk

Door | Blog

Fan ‘e wike kamen myn âld-klasgenoaten en ik werris by elkoar. Wy hiene elkoar in hiel skoft net sjoen, mar ik fiel my altiten o sa thús by dizze froulju. Wy hawwe dan ek in mienskiplik ferline; ús jeugd brochten wy mei ús allen troch. Hutten bouwe, sletsje springe, fereale…

Meer lezen