Blog Archieven - Doarpswurk

Janneke de Boer: Sosjale druk

Door | Blog

Fan ‘e wike kamen myn âld-klasgenoaten en ik werris by elkoar. Wy hiene elkoar in hiel skoft net sjoen, mar ik fiel my altiten o sa thús by dizze froulju. Wy hawwe dan ek in mienskiplik ferline; ús jeugd brochten wy mei ús allen troch. Hutten bouwe, sletsje springe, fereale…

Meer lezen

Janneke de Boer: Duorsume mienskip 2.0

Door | Blog

Jongeren oanlûke as frijwilliger: It stiet heech op mannich aginda. Faaks bliuwt it dêr ek stean, op dy aginda. Want hoe pakke je soks no eins oan, mei jongerein? Harren freegje wat se fan harren omjouwing fine, hawwe sy miskien konkrete ideeën om saken te ferbetterjen? Soks kin in wize…

Meer lezen

Nynke van der Hoef: samenwerking succes!

Door | Blog

1suc·ces (het; o; meervoud: successen) 1 goede afloop, uitkomst of uitslag: succes hebben; iem. succes wensen 2 iets dat goed afloopt: het optreden was een groot succes Binnen en buiten organisaties is de kwaliteit van de samenwerking bepalend voor het succes van de organisatie. De samenwerking tussen Streekwurk en Doarpswurk…

Meer lezen

Richt Sterk: In prachtige baan

Door | Blog | Nog geen reacties

Ik bin no in pear moanne oan it wurk as adviseur foar Doarpswurk. In prachtige baan dat neffens my in maatskiplik tafoege wearde hat.  Tajûn, wat demokratyske fernijing no krekt ynhold, dat wist ik yn it foar net. Leefberens is, krekt as demokratyske fernijing, in breed begrip. In moaie definysje…

Meer lezen

Janneke de Boer: Sosjale kontrôle

Door | Blog

Okkerdeis hiene wy doarpsfeest (om ynbrekkers foar te wêzen skriuw ik dêr fansels no pas oer ; ) ) en rekke ik, oer de hage, oan de praat mei buorfrou. Us buorfrou is fan in sekere leeftyd, mar giet mei har freondinnen noch mar wat graach it feest yn. Buorman…

Meer lezen

Janneke de Boer: Duorsume mienskip

Door | Blog | Nog geen reacties

Duorsum wenje, duorsum ride, duorsum ite: We ûntkomme der net mear oan. In duorsum libben en in bettere wrâld foar ús neiteam binne ûnskiedber mei-inoar ferbûn. De ûntsjinkearbere groei én driuw nei wolfeart fan it minskdom bringt al wat kwetsber is yn de ferdrukking. Tropyske bosken wurde ynruile foar soja…

Meer lezen

Jaap Koen Bijma: Global goals, local communities

Door | Blog

Gera is een samengesteld dorp in het noordwesten van Tanzania. Een prachtig maar ook arm gebied vlakbij de stad Bukoba aan het Victoriameer. Perfect klimaatje voor Friezen, overdag altijd heerlijk warm en in de avond een truitje aan. Er zijn maar weinig toeristen waardoor ik met mijn lengte van 205…

Meer lezen

Janneke de Boer: Kneppels

Door | Blog | One Comment

Ein maaie waard der yn Ljouwert in jûn organisearre, mei as tema ‘Hoe fier soesto gean foar it Frysk?‘. Kneppelwoansdei wie de dei doopt, fansels mei in wink nei Kneppelfreed (googleje dat mar eefkes). De jûn waard presintearre troch de sawat flaterleas Frysk pratende Frânsktalige Tatiana Pratley en Nynke Heech,…

Meer lezen