Janneke de Boer: Fryslân boppe!

Door | Blog

Yn de Ljouwerter in paginagrut artikel, de dei nei Twadde Pinksterdei, oer de driuwende krêft efter ien fan Fryslâns grutste sporteveneminten. Jimme riede grif al wêr’t ik op doel, de beskriuwing ûnder de foto fertelt de rest: “De deelnemers leveren tijdens de fietselfstedentocht een enorme prestatie. Ze worden daarbij ondersteund…

Meer lezen

Janneke de Boer: Bijen & blommen

Door | Blog

It wie doe’t ik mei de hûn te kuierjen wie, doe’t ik it seach. Parten swarte ierde, tusken hertstochtlik groeiend, grien gers. Yn it koarte momint dat ús hûn my der by del luts (at jimme ús kuierjen sjogge, begripe jimme it lûken ek…) seach ik noch krekt dat der…

Meer lezen

Janneke de Boer: Serious Doarpsbudzjet

Door | Blog

Bingo! Us doarp is de winner! Nee.., net fan de Postcode Loterij, mar fan it testen fan de Serious Game fan Rijksuniversiteit Groningen en Partoer. De earste jimme wolbekend, de twadde in ûndersyksburo mei each foar de leefberens yn Fryslân. Wûn hawwe wy de jûn trouwens net, hear. Elts doarp…

Meer lezen

Janneke de Boer: De muzyk giet troch de buorren

Door | Blog

It Korps yn Fryslân is goed foar 198 ferienings en mar leafst 7316 muzikanten, wêrfan 1838 leden jonger dan sechttjin jier. (Foar it gemak brûk ik hjir de sammelnamme It Korps foar al ús Fryske fanfares, harmonyen, brassbands, blaaskapellen en ferjit de color guards en de show-, percussion- en malletbands…

Meer lezen

Janneke de Boer: 2018 start hjir!

Door | Blog

Fjoerwurk helje, knieperties bakke, glühwein opwaarmje en o ja, de blompotten, de brievebus, it bankje en de krystljochtsjes foarhûs weihelje. Wilens âldjiersnacht stiet ûnbeheard guod net feilich no. Of no ja, earlik sein ha ik fan sleperij de lêste jierwiksels net folle murken. It is noch net sa hiel lang…

Meer lezen

Janneke de Boer: Pleit foar nuvere skutters

Door | Blog

Nei de drokte fan de gemeenteriedsferkiezings en, it hjir en dêr tige oandwaanlike, ôfskie fan de gemeentes ‘t Bildt, Frjentsjerteradiel, Ljouwerteradiel, Menameradiel en Littenseradiel kies ik no dochs in oar ûnderwerp. Jim hawwe út myn lêste skriuwen ommers wol opmeitsje kinnen hoe’t ik tsjin de weryndieling oansjoch, no. Myn each…

Meer lezen

Janneke de Boer: Sosjale druk

Door | Blog

Fan ‘e wike kamen myn âld-klasgenoaten en ik werris by elkoar. Wy hiene elkoar in hiel skoft net sjoen, mar ik fiel my altiten o sa thús by dizze froulju. Wy hawwe dan ek in mienskiplik ferline; ús jeugd brochten wy mei ús allen troch. Hutten bouwe, sletsje springe, fereale…

Meer lezen

Janneke de Boer: Duorsume mienskip 2.0

Door | Blog

Jongeren oanlûke as frijwilliger: It stiet heech op mannich aginda. Faaks bliuwt it dêr ek stean, op dy aginda. Want hoe pakke je soks no eins oan, mei jongerein? Harren freegje wat se fan harren omjouwing fine, hawwe sy miskien konkrete ideeën om saken te ferbetterjen? Soks kin in wize…

Meer lezen

Nynke van der Hoef: samenwerking succes!

Door | Blog

1suc·ces (het; o; meervoud: successen) 1 goede afloop, uitkomst of uitslag: succes hebben; iem. succes wensen 2 iets dat goed afloopt: het optreden was een groot succes Binnen en buiten organisaties is de kwaliteit van de samenwerking bepalend voor het succes van de organisatie. De samenwerking tussen Streekwurk en Doarpswurk…

Meer lezen