Blog

Theo Andreae: Waarom zou ik nog stemmen?

Je hoort het steeds meer en vaker. Waarom zou ik nog stemmen? ‘Ze’ doen maar wat en…

Meer lezen

Janneke de Boer: Minder = Mear

De ôfrûne tiid wie Fryslân, of de Fries, gauris yn it nijs. Mei 55% fan de stimmen…

Meer lezen

Janneke de Boer: Wenwinsken

De Twintske krante Tubantia docht ferslach fan in byienkomst foar jongerein yn Bornerbroek, wat yn ’t fermidden…

Meer lezen

Janneke de Boer: Mear sizzenskip foar elts!

Hoezee! Graaf dy grêft, bou dy muorre, easkje mear en wurd hear en master fan ús eigen…

Meer lezen

Janneke de Boer: Grutsk & Grien

It is moai waar, lekker waarm en dochs komme de spinnen al wer foar it ljocht. In…

Meer lezen

Janneke de Boer: Wa hat it antwurd?

Trije bestjoersleden dy’t ferhûzje, foar mannich bestjoer in ramp. Foar Driezum-Wâlterswâld miskien de ûndergong fan doarpshûs De…

Meer lezen

Janneke de Boer: Twa auto’s foar de doar

“Mear dan in kwart fan de Nederlânske húshâldens hat gjin motorisearre ferfiersmiddel ta harren beskikking.” Ik hearde…

Meer lezen

Janneke de Boer: Fryslân boppe!

Yn de Ljouwerter in paginagrut artikel, de dei nei Twadde Pinksterdei, oer de driuwende krêft efter ien…

Meer lezen

Janneke de Boer: Bijen & blommen

It wie doe’t ik mei de hûn te kuierjen wie, doe’t ik it seach. Parten swarte ierde,…

Meer lezen

Janneke de Boer: Serious Doarpsbudzjet

Bingo! Us doarp is de winner! Nee.., net fan de Postcode Loterij, mar fan it testen fan…

Meer lezen