Blog

De schaduwzijde van zelfbestuur heeft toch ook zeker een zonzijde

Het promotieonderzoek van Hiska Ubels heeft burgerinitiatieven weer op de kaart gezet. Doe-democratie, zelfbestuur en burgerbetrokkenheid zijn…

Meer lezen

Janneke de Boer: Bûge of barste

“Efkes besjen. Tige ynteressant!” It berjocht stie yn de groepsapp fan freondinnen [dêr’t ik eartiids by yn…

Meer lezen

Janneke de Boer: Prakkesaasjes

Op ús kelderdoar hinget al in skoftke ien bepaald briefke. Skots en skeef stiet dêr, njonken mear,…

Meer lezen

Janneke de Boer: Nij Poadium

Krekt foar Easterwierrum hearde ik op de autoradio in Omrop Fryslân-ferslachjouwer yn petear mei deputearre Sietske Poepjes.…

Meer lezen

Janneke de Boer: Goedemiddag!

‘Goedemiddag,’ sei ik suver achteleas werom tsjin de freonlike begroeting. Doe’t ik omseach, seach ik dat it…

Meer lezen

Janneke de Boer: Moaie Mienskip

Moaie ferhalen, moaie minsken; at je goed sjogge, fine je se oeral. Frijwilligers, mantelsoargers, karakteristike doarpsminsken, foaroprinners,…

Meer lezen

Janneke de Boer: Ferienings yn bloei!

Yn it ramt fan it projekt Van Krimp naar Groei, in inisjatyf fan muzykbûn Organisatie van Muziekverenigingen…

Meer lezen

Theo Andreae: Waarom zou ik nog stemmen?

Je hoort het steeds meer en vaker. Waarom zou ik nog stemmen? ‘Ze’ doen maar wat en…

Meer lezen

Janneke de Boer: Minder = Mear

De ôfrûne tiid wie Fryslân, of de Fries, gauris yn it nijs. Mei 55% fan de stimmen…

Meer lezen

Janneke de Boer: Wenwinsken

De Twintske krante Tubantia docht ferslach fan in byienkomst foar jongerein yn Bornerbroek, wat yn ’t fermidden…

Meer lezen