Blog

Theo Andreae: Resetten naar ‘0’

Het nieuwe jaar is nog maar een paar weken oud en nu al kunnen we vaststellen dat…

Meer lezen

Adviseur aan het woord: Johannes Lankester

Voor alle Friese Duurzame Dorpen mag ik samen met een aantal collega’s het loket beheren. Dat betekent…

Meer lezen

Adviseur aan het woord: Lieke Terpstra

Afgelopen maart ben ik begonnen als adviseur bij Doarpswurk. Uniek aan mijn positie als adviseur bij Doarpswurk…

Meer lezen

Adviseur aan het woord: Eddy Lania

In deze rubriek komt elke maand een adviseur van Doarpswurk aan het woord die iets vertelt over…

Meer lezen

Adviseur aan het woord: Titus Sijmonsma

In deze rubriek komt elke maand een adviseur van Doarpswurk aan het woord die iets vertelt over…

Meer lezen

Adviseur aan het woord: Hendrik Tamsma

In deze rubriek komt elke maand een adviseur van Doarpswurk aan het woord die iets vertelt over…

Meer lezen

Adviseur aan het woord: Riejanne Bouma

In deze rubriek komt elke maand een adviseur van Doarpswurk aan het woord die iets vertelt over…

Meer lezen

Blog Ida Hylkema: Coronaproof dorpshuis

Zeeppompjes bij de ingang, pijlen en strepen op de vloer, onze beheerder die koffie schenkt met handschoentjes…

Meer lezen

Blog Lieke: Wat heeft de coronacrisis mij de afgelopen periode opgeleverd?

Om de situatie rondom corona eens over een andere boeg te gooien, kies ik voor een positieve…

Meer lezen

Blog Johannes: Discriminatie in Coronatijd

De afgelopen periode is er veel aandacht voor discriminatie. Ik ben erg benieuwd waar dat vandaan komt.…

Meer lezen

Blog Hilco: Patiënt maakt het goed

Op een winterse middag ergens begin januari van dit jaar was ik achter mijn laptop aan het…

Meer lezen

Blog Eddy: Een stap in de goede richting..

Zondag 15 maart 2020. Om 06.30 uur ontbijten we in het restaurant in Luosto. We hebben een…

Meer lezen

Blog Johannes: Swalkje yn ‘e Greidhoeke

Op donderdag 12 maart stond ik op het punt om gebak te bestellen voor mijn verjaardag op…

Meer lezen

Blog Anneke: Vrijheid – virus – vergeet-mij-nietjes

Aan de oproep om zoveel mogelijk thuis te gaan werken en zoveel mogelijk thuis te blijven vanwege…

Meer lezen

Riejanne: Werken in coronatijd

Interview door mijn dochter Elin: “ Wie schrijft er deze week een blog over werken in corona…

Meer lezen

Blog Titus: Balans zoeken bij het nieuwe werken

De vijfde week van de ‘lock down’ is ingegaan. Mijn dagritme is veranderd, ik ga niet meer…

Meer lezen

Blog Hendrik: Een nieuwe werkelijkheid

‘Het zal allemaal wel wat meevallen hier in Nederland’, dat was de algemene verwachting toen ik op…

Meer lezen

Blog Theo: Een nieuw ritme – ‘het nieuwe normaal’

Een nieuw ritme in een sterk veranderende werkelijkheid – ‘het nieuwe normaal’ Wij hebben – gelukkig –…

Meer lezen

Blog Lysbeth: Krijg ik energie van thuiswerken?

In deze bijzondere tijd is het de bedoeling dat ik thuiswerk en zo weinig mogelijk contact maak…

Meer lezen

De schaduwzijde van zelfbestuur heeft toch ook zeker een zonzijde

Het promotieonderzoek van Hiska Ubels heeft burgerinitiatieven weer op de kaart gezet. Doe-democratie, zelfbestuur en burgerbetrokkenheid zijn…

Meer lezen

Janneke de Boer: Bûge of barste

“Efkes besjen. Tige ynteressant!” It berjocht stie yn de groepsapp fan freondinnen [dêr’t ik eartiids by yn…

Meer lezen

Janneke de Boer: Prakkesaasjes

Op ús kelderdoar hinget al in skoftke ien bepaald briefke. Skots en skeef stiet dêr, njonken mear,…

Meer lezen

Janneke de Boer: Nij Poadium

Krekt foar Easterwierrum hearde ik op de autoradio in Omrop Fryslân-ferslachjouwer yn petear mei deputearre Sietske Poepjes.…

Meer lezen

Janneke de Boer: Goedemiddag!

‘Goedemiddag,’ sei ik suver achteleas werom tsjin de freonlike begroeting. Doe’t ik omseach, seach ik dat it…

Meer lezen

Janneke de Boer: Moaie Mienskip

Moaie ferhalen, moaie minsken; at je goed sjogge, fine je se oeral. Frijwilligers, mantelsoargers, karakteristike doarpsminsken, foaroprinners,…

Meer lezen

Janneke de Boer: Ferienings yn bloei!

Yn it ramt fan it projekt Van Krimp naar Groei, in inisjatyf fan muzykbûn Organisatie van Muziekverenigingen…

Meer lezen

Theo Andreae: Waarom zou ik nog stemmen?

Je hoort het steeds meer en vaker. Waarom zou ik nog stemmen? ‘Ze’ doen maar wat en…

Meer lezen

Janneke de Boer: Minder = Mear

De ôfrûne tiid wie Fryslân, of de Fries, gauris yn it nijs. Mei 55% fan de stimmen…

Meer lezen

Janneke de Boer: Wenwinsken

De Twintske krante Tubantia docht ferslach fan in byienkomst foar jongerein yn Bornerbroek, wat yn ’t fermidden…

Meer lezen

Janneke de Boer: Mear sizzenskip foar elts!

Hoezee! Graaf dy grêft, bou dy muorre, easkje mear en wurd hear en master fan ús eigen…

Meer lezen

Janneke de Boer: Grutsk & Grien

It is moai waar, lekker waarm en dochs komme de spinnen al wer foar it ljocht. In…

Meer lezen

Janneke de Boer: Wa hat it antwurd?

Trije bestjoersleden dy’t ferhûzje, foar mannich bestjoer in ramp. Foar Driezum-Wâlterswâld miskien de ûndergong fan doarpshûs De…

Meer lezen

Janneke de Boer: Twa auto’s foar de doar

“Mear dan in kwart fan de Nederlânske húshâldens hat gjin motorisearre ferfiersmiddel ta harren beskikking.” Ik hearde…

Meer lezen

Janneke de Boer: Fryslân boppe!

Yn de Ljouwerter in paginagrut artikel, de dei nei Twadde Pinksterdei, oer de driuwende krêft efter ien…

Meer lezen

Janneke de Boer: Bijen & blommen

It wie doe’t ik mei de hûn te kuierjen wie, doe’t ik it seach. Parten swarte ierde,…

Meer lezen

Janneke de Boer: Serious Doarpsbudzjet

Bingo! Us doarp is de winner! Nee.., net fan de Postcode Loterij, mar fan it testen fan…

Meer lezen

Janneke de Boer: De muzyk giet troch de buorren

It Korps yn Fryslân is goed foar 198 ferienings en mar leafst 7316 muzikanten, wêrfan 1838 leden…

Meer lezen

Janneke de Boer: 2018 start hjir!

Fjoerwurk helje, knieperties bakke, glühwein opwaarmje en o ja, de blompotten, de brievebus, it bankje en de…

Meer lezen

Janneke de Boer: Pleit foar nuvere skutters

Nei de drokte fan de gemeenteriedsferkiezings en, it hjir en dêr tige oandwaanlike, ôfskie fan de gemeentes…

Meer lezen

Richt Sterk: Een dag niet geschuurd is een dag niet geleefd

Een dag niet geschuurd is een dag niet geleefd, is ongetwijfeld het motto van mijn buurman. En…

Meer lezen

Janneke de Boer: Sosjale druk

Fan ‘e wike kamen myn âld-klasgenoaten en ik werris by elkoar. Wy hiene elkoar in hiel skoft…

Meer lezen

Janneke de Boer: Duorsume mienskip 2.0

Jongeren oanlûke as frijwilliger: It stiet heech op mannich aginda. Faaks bliuwt it dêr ek stean, op…

Meer lezen

Nynke van der Hoef: samenwerking succes!

1suc·ces (het; o; meervoud: successen) 1 goede afloop, uitkomst of uitslag: succes hebben; iem. succes wensen 2…

Meer lezen

Richt Sterk: In prachtige baan

Ik bin no in pear moanne oan it wurk as adviseur foar Doarpswurk. In prachtige baan dat…

Meer lezen

Janneke de Boer: Sosjale kontrôle

Okkerdeis hiene wy doarpsfeest (om ynbrekkers foar te wêzen skriuw ik dêr fansels no pas oer ;…

Meer lezen

Janneke de Boer: Duorsume mienskip

Duorsum wenje, duorsum ride, duorsum ite: We ûntkomme der net mear oan. In duorsum libben en in…

Meer lezen

Jaap Koen Bijma: Global goals, local communities

Gera is een samengesteld dorp in het noordwesten van Tanzania. Een prachtig maar ook arm gebied vlakbij…

Meer lezen

Janneke de Boer: Kneppels

Ein maaie waard der yn Ljouwert in jûn organisearre, mei as tema ‘Hoe fier soesto gean foar…

Meer lezen

Jan Hendrik Jansen: Luisteren!

Als je er van uit gaat dat het voeren van een dialoog in het leven en in…

Meer lezen

Janneke de Boer: Ring-tot-ring-wei

Ik ha maklik praten, myn ritsje nei it wurk is oersichtlik en ienfâldich. Boppedat wurkje ik spitstechnysk…

Meer lezen