Dorpsbelangen

Dorpsbelangen

zijn aanspreekpunt en vertegenwoordiger van de dorpen

Bekijk via ons factsheet wat wij voor het bestuur van dorpsbelang kunnen betekenen.

Tweederde van alle Friezen woont in een dorp. Typerend voor Fryslân zijn de vele kleine dorpen in de provincie: Fryslân telt 348 dorpen met minder dan 1.500 inwoners. Van die 348 dorpen hebben ruim 200 zelfs minder dan 500 inwoners. Bijna al die dorpen hebben een “Vereniging voor Dorpsbelang” of “Plaatselijk Belang”.

Dorpsbelangen zijn verenigingen die opkomen voor het algemene belang van de inwoners van het dorp en het dorp naar buiten toe te vertegenwoordigen. Ze doen dat op allerlei manieren: activiteiten organiseren, plannen maken, projecten in eigen beheer uitvoeren, overleg voeren met de gemeente over ontwikkelingen, enz.. De dorpsbelangen zijn een belangrijk aanspreekpunt voor overheden en maatschappelijke organisaties en worden beschouwd als een volwaardig partner. Initiatieven vanuit de dorpen, vaak genomen door dorpsbelang, zorgen ervoor dat dorpen steeds meer zelf hun toekomst bepalen. De participatiesamenleving is vanuit dit perspectief al jaren de realiteit van de Friezen.

Een stukje historie

Veel dorpsbelangen zijn in het begin van de jaren vijftig opgericht, toen de toekomst van veel van deze dorpen werd bedreigd. Bewoners van de dorpen organiseerden zich om de dreigende teloorgang van economische dragers en de daaruit voortvloeiende leegloop op te vangen. Het provinciaal bestuur, de gemeenten maar vooral ook de inwoners van de dorpen realiseerden zich dat er iets moest gebeuren omdat de leefbaarheid van hun dorp in het geding was. In de provincie Fryslân werd een ondersteuningsbeleid voor kleine kernen ontwikkeld en dorpsbelangen speelden hierin een belangrijke rol als aanspreekpunt en vertegenwoordiger van de dorpen.

Dorp als gemeenschap

Naast de aandacht voor de woonomgeving en de werkgelegenheid op het platteland, gaven de inwoners van de dorpen aan dat ze het belangrijk vinden dat er in elk dorp een accommodatie is waar het sociaal-culturele leven plaats kan vinden. Want al verdween er veel van de oude bedrijvigheid uit het dorp, het dorp als gemeenschap bleef bestaan en had weinig te lijden onder de snelle veranderingen die op het Friese platteland plaats vonden.

Deel deze pagina: