Dorpshuis ondertekenen brief

Dorpshuis ondertekenen brief

Dinsdag 8 december 2020

Aan: besturen van dorps- en buurthuizen in Fryslân
Betreft: onderschrijving verzoek aan Provinciale Staten
Onderwerp: financieringsconstructie voor verduurzaming dorps- en buurthuizen

Geacht bestuur,

Graag uw aandacht voor het volgende.

De afgelopen jaren zijn we vanuit Doarpswurk druk bezig geweest met het zoeken van een financieringsconstructie om dorps- en buurthuizen een instrument te kunnen aanbieden om verduurzaming daadwerkelijk te kunnen doorvoeren. Zeker in deze bijzondere tijd ook belangrijk om daarmee de exploitatielasten te kunnen verlagen. Tot op heden blijkt het echter een lastig vraagstuk te zijn.

De oplossingsrichting die wij wellicht mogelijk achten is de volgende. Provincie Fryslân heeft – voor verduurzaming – het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy enige jaren geleden opgericht. Belangrijke doelstelling van dit fonds is een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de duurzaamheidsambitie van provincie Fryslân. Nadere informatie over dit fonds kunt u vinden op FSFE  Dit fonds verstrekt marktconforme financieringen.

Ons voorstel aan Provinciale Staten zou zijn om vanuit de politiek de opdracht te geven aan het FSFE om een nader te bepalen bedrag aan te wenden voor financieringen van duurzaamheidsoplossingen voor dorps- en buurthuizen tegen een kostendekkende rente. Gelet op de huidige lage rentestand wordt de casus dan mogelijk ook interessant voor u als dorps- dan wel buurthuis. Daarmee kunt u én verduurzamen én een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsambitie én daarnaast uw exploitatielasten verlagen.

Het FSFE is nu echter ‘gebonden’ aan de huidige opdracht die zij heeft vanuit de Provincie. Ons voorstel is om de politiek te vragen een deel van het budget hiervoor beschikbaar te stellen, zodat wij u verder kunnen ondersteunen bij de verduurzaming van uw dorps- of buurthuis.

Wij vragen u hierbij of wij dit verzoek mede namens uw dorps- of buurthuis mogen presenteren aan de provinciale fracties. Indien u daarmee akkoord gaat, wilt u dan het onderstaande formulier invullen waarin u bevestigt, dat wij de naam van uw dorps- of buurthuis onder ons verzoek mogen plaatsen.

Samen staan we sterker. Of, zoals wij bij Doarpswurk zeggen, ‘mei elkoar, foar elkoar.’

Wij zien uw reactie graag zo spoedig mogelijk (bij voorkeur vóór maandag 11 januari 2021) tegemoet.

Hartelijke groet,

Theo Andreae
Directeur Stichting Doarpswurk

Formulier ondertekening dorpshuizen brief Provinciale Staten

* Ja, Wij gaan akkoord met de ondertekening van de brief aan de Provinciale Statenfracties

Deel deze pagina: