Evaluatie Friese Dorpentop

Door 7 augustus 2017Nieuws

Op 15 juni vond in het kantoor van Doarpswurk in Raerd de evaluatie plaats van de Friese Dorpentop van 5 november 2016. Ook het functioneren van de uit de dorpentop ontstane werkgroepen en het symposium ‘Besturen met de Buren’ van 18 mei 2017 kwamen ter sprake. 

De algehele indruk van de Friese Dorpentop was positief. Er waren complimenten voor de goede organisatie en het verloop van de dag. De dag zorgde voor veel positieve energie bij de deelnemers.

Bij de evaluatie kwamen ook verbeterpunten aan de orde:

  • Het aantal van 1000 deelnemers is niet gehaald, ook niet toen in de loop van de inschrijving de mogelijkheden om deel te nemen werden verruimd.
  • De groep hoger opgeleiden en ouderen waren ver in de meerderheid en er waren relatief veel politici (gemeenteraadsleden) aanwezig. Er zou eigenlijk een analyse moeten komen wat de beweegredenen waren dat mensen wel of niet kwamen.
  • De stemming aan het eind van de dag is door sommigen als rommelig en teleurstellend ervaren. Er zijn goede ideeën verloren gegaan.
  • De taken en competenties van de tafelsecretarissen waren niet overal even duidelijk.
  • Het doel van de Friese dorpentop had wel wat scherper gekund. Vooraf was het meer het idee dat we een nieuwe democratie zouden krijgen. Gaandeweg is dat idee of doel van de top enigszins verwaterd.

Evaluatie werkgroepen en de begeleiding na de Dorpentop
De Friese Dorpentop leverde 7 concrete thema’s op die in verschillende werkgroepen verder zijn uitgediept. In de loop van het proces zijn er 5 werkgroepen overgebleven. Het bleek lastig om de resultaten van de dorpentop te vertalen in concrete projecten en hier met volslagen nieuwe projectgroepen mee aan de slag te gaan. Sommige mensen in de werkgroep hadden de dorpentop niet meegemaakt en het was soms lastig om die vertaalslag te maken. Ook de rol van de begeleider was hier niet altijd even duidelijk. De werkgroepleden waren wel positief over de ruimte die ze kregen bij de uitwerking van de thema’s en het betrekken van studenten van de NHL hierbij.

Vanaf de dorpentop op 5 november 2016 tot het symposium op 18 mei 2017 zijn er drie gezamenlijke bijeenkomsten geweest. Deze bijeenkomsten zijn verschillend ervaren. Sommige werkgroepleden vonden ze nuttig, andere gingen liever afzonderlijk met hun project door. De geboden faciliteiten – geld, middelen, ondersteuning – om aan een project te werken zijn ook wisselend ervaren. Ook hadden veel werkgroepleden meer sturing en begeleiding van de kerngroep verwacht en gewild, ook om overlap tussen de werkgroepen te signaleren. De bereikbaarheid van Raerd met het openbaar vervoer is in het weekend slecht.

De kerngroep herkende veel van deze punten. De terughoudende rol van de begeleider was juist nodig om de dialoog goed te laten verlopen, maar dit bleek niet altijd even duidelijk gecommuniceerd. De gekozen aanpak en het voeren van de dialoog is nieuw, ook voor de kerngroep. De bedoeling van een burgerinitiatief is wel dat de werkgroepen zelf hun financiering en faciliteiten zouden regelen los van de ‘instituties’. Dat had nog duidelijker gecommuniceerd kunnen worden.

Evaluatie symposium ‘Besturen met de Buren’ op 18 mei 2017
Het doel van het symposium was om aan geïnteresseerden te laten zien wat de werkgroepen hebben bereikt. Tijdens de evaluatie bleek dat dit doel niet duidelijk genoeg was. Ook was er kritiek op de gekozen vorm, al waren de meningen daarover verdeeld. Sommigen hadden liever een plenaire presentatie gehad, andere vonden de gekozen vorm van presentatie bij statafels wel goed. Bij de evaluatie werd duidelijk dat werkgroepleden het gevoel hadden dat ze hun verhaal niet voldoende konden presenteren. Ook leverde het symposium niet de energie op die men ervan had verwacht. Tijdens het symposium werd ook al voorgesorteerd op een mogelijk vervolg in 2018. Enkele werkgroepleden zagen dit als een voorbarige conclusie van de kerngroep en voelden zich hierdoor buitenspel gezet. De verhouding tussen de kerngroep en werkgroepen is hiermee op scherp gezet.

De kerngroep erkende dat de communicatie, onder meer op de website en over het doel van het afsluitende symposium op 18 mei, op sommige punten beter had gekund.

 Hoe nu verder?

Centraal staat de vraag: hoe maken we de nieuwe democratie tot een nieuwe beweging? Duidelijk is dat dit niet vanuit Doarpswurk als organisatie moet komen, maar van onderop uit de samenleving zelf.  De werkgroepen hebben al veel werk verzet en vormen de basis van de nieuwe beweging. Samen met de kerngroep kunnen zij een nieuwe groep vormen die zelfstandig hun projecten uitwerken en daarin worden ondersteund door Doarpswurk. Daarnaast kan iedere twee jaar mogelijk ‘iets dorpentopachtigs’ worden georganiseerd.

Na de zomer wordt er een bijeenkomst van werkgroepen en kerngroep georganiseerd waarin concretere afspraken worden gemaakt over het vervolg. Hierin wordt ook besproken of en hoe de werkgroepen hun resultaten nog op een andere manier willen en kunnen presenteren. Het initiatief hiervoor ligt bij Doarpswurk.

Heb jij ideeën of wil je meepraten? Stuur een mail naar info(@)doarpswurk.frl

Tekst verslag: Richt Sterk & Ida Hylkema

Deel dit bericht:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone