Festival dorpen van nu

Festival dorpen van nu

28 november 2019


  • 25 juni 2020
    08:00 - 17:00

Aanleiding
Landelijke gebieden met hun kleine gemeenschappen bieden voor veel hedendaagse uitdagingen een bron van inspiratie en oplossingen. De ‘kracht van het dorp’ is bijvoorbeeld te vinden in hechte sociale structuren en innovatief ondernemerschap, het leven in en met de natuur en de verbondenheid met de woonomgeving. Dat besef groeit bij zowel stedelingen als mensen in de kleinere gemeenten en dorpen zelf. Hoe kunnen we deze kwaliteiten inzetten bij het oplossen bij de grote uitdagingen van nu als de klimaatverandering, de woningbouwopgave, de hervormingen van de landbouw en de energietransitie? En hoe kunnen we tegelijkertijd vanuit die kracht problemen te lijf gaan die in dorpen en hun omgeving spelen?
Het Interbestuurlijk Programma (IBP) is voornemens op donderdag 25 juni 2020 (richtdatum) het eerste Festival Dorpen van nu te organiseren: een congres in festivalvorm waarin de kracht van het dorp en de streek centraal staat. Qua thematiek komen de (relevante) interbestuurlijke opgaven aan bod. Uiteraard is er ook aandacht voor andere uitdagingen, zoals leegloop en vergrijzing, afnemende algemene voorzieningen, de energietransitie, verduurzaming van de landbouw en ondermijning.
Waar de Dag van de Stad (www.dedagvandestad.nl) gaat over de uitdagingen en oplossingen voor de steden, gaat deze dag over de rest van Nederland. Om gemeenten die ieder op een eigen manier te maken hebben met de borging van hun eigen identiteit en de verhouding tot de nabijgelegen stad, maar ook om kleine dorpsgemeenschappen in krimpregio’s.

Werktitel festival
Wij hanteren de werktitel Festival Dorpen van Nu, maar staan uiteraard open voor eventuele andere prikkelende benamingen. Heeft u een suggestie? Benoem deze dan in uw bidbook.

Doel en doelgroep
Festival Dorpen van Nu wil het zelfbewustzijn van de kracht van gemeenten op het platteland (en daarbinnen dorpsgemeenschappen) een flinke boost geven. Het festival biedt nieuwe inzichten, zet aan tot het nadenken over nieuwe oplossingen en brengt mensen met eigenzinnige vragen en oplossingen bij elkaar.
Politici (lokaal en landelijk), bestuurders (lokaal, provinciaal, landelijk, koepels) en ambtenaren worden uitgedaagd om plattelandsvraagstukken vanuit verschillende disciplines samen te benaderen. Het streven hierbij is maximaal 600 deelnemers te trekken.

Datum festival
De streefdatum voor het festival is donderdag 25 juni 2020.
Waarom in úw gemeente of regio? De organisatie van het festival werkt het liefst samen met een gemeente of regio waar deze vraagstukken en kansen de praktijk van alledag vormen. Hiermee geven we meer betekenis
en diepte aan de dag. Als uw gemeente/regio zich kandidaat stelt als landingsplaats voor het festival Dorpen van nu bestaat de kans dat uw dorpsomgeving één dag volop in de aandacht staat bij gemeenten in het hele land; een ongekende mogelijkheid om de kracht van úw dorp over het voetlicht te brengen. Het festival biedt u de kans om lokale ondernemingen, maatschappelijke initiatieven en andere projecten op het gebied van woningbouw, landbouw, klimaat, energie et cetera te presenteren. En waar u nog geen oplossingen voor uitdagingen heeft gevonden, kunt u samen met (ervarings)deskundigen mogelijke richtingen aftasten. Al met al een uniek en krachtig podium, met landelijke exposure voor uw uitdagingen, kansen en oplossingen. Daarbij kunt u ervan op aan dat u zinvolle contacten kunt leggen met zowel gemeenten uit het hele land als vertegenwoordigers uit Den Haag.

Kandidaatstelling gastgemeente
Geïnteresseerde gastgemeenten kunnen zich kandidaat stellen door een bidbook in te dienen. Wanneer u van plan bent het bidbook in te dienen, neemt u dan van tevoren contact op met Marc Gerritsen van VNG Congressen via Marc.Gerritsen@vng.nl of 070-3738270. Hij staat u dan namens het organisatiecomité van het IBP graag te woord voor mogelijke aanvullende vragen.

Deel dit bericht: