Friese Burgertop: Politici

Friese Burgertop: Politici

18 april 2019


  • 7 mei 2019
    19:00 - 22:00

Op 5 november 2016 vond de eerste Friese Dorpentop plaats. Tijdens deze dag gingen ruim vijfhonderd inwoners met elkaar in gesprek over de toekomst van het platteland. Dit leverde een aantal boeiende thema’s op. Na de top is aan zeven thema’s verder gewerkt.

Dit jaar krijgt deze Dorpentop een vervolg in de eerste Friese Burgertop. Het thema van deze eerste Burgertop is positieve gezondheid. Een onderwerp dat alle Friezen raakt. Het gaat immers niet alleen om je gezond en fit voelen maar ook het wonen in een prettige leefomgeving, het hebben van goede contacten en je totale welbevinden.

Wat gaat vooraf aan de daadwerkelijke Friese Burgertop?
Voorafgaand aan de daadwerkelijke Burgertop die in september van dit jaar plaatsvindt, worden drie avonden georganiseerd waarop respectievelijk een groep professionals, politici en ervaringsdeskundigen met het onderwerp aan slag gaan. Het doel van deze avonden is het formuleren van een concrete vraag. Deze concrete vraag wordt na de zomer voorgelegd aan een groep van drieënveertig inwoners.

Wie doen er mee aan de Burgertop?
Er mogen 43 inwoners meedoen aan de Burgertop, want zoveel statenleden zijn er ook in Fryslân. De deelnemers worden geloot en daarbij wordt er gekeken naar waar de mensen vandaan komen, of ze man of vrouw zijn, hoe oud ze zijn en wat hun opleidingsniveau is. Het Fries Sociaal Planbureau helpt hierbij. Er moet zo een diverse groep ontstaan, die een goede afspiegeling is van de Friese bevolking.

Wat gebeurt er op de Burgertop?
Op de Friese Burgertop komt een groep inwoners meerdere keren bij elkaar om te praten over positieve gezondheid. Ze doen hier ook onderzoek naar, zodat ze zich het onderwerp helemaal eigen kunnen maken. Zo zijn er tijdens de bijeenkomsten presentaties van experts, verhalen van ervaringsdeskundigen, interviews met betrokkenen, rondetafelgesprekken en wordt er gedebatteerd. Uiteindelijk moeten de inwoners er samen uitkomen en een concreet voorstel over het vraagstuk uitbrengen aan de provincie.

Dit voorstel komt op de agenda van Provinciale Staten en heeft dezelfde waarde en kwaliteit als de voorstellen die op de normale manier tot stand komen in het provinciehuis. Als de provincie het voorstel aanneemt kan het worden gebruikt om plannen te maken en maatregelen uit te voeren die bijdragen aan positieve gezondheid.

Initiatiefnemer Mienskipsgroep
Deze groep Friese burgers, actieve dorpsmensen, adviseert Doarpswurk bij haar rol in Friesland voor de dorpen. Vanuit deze hoedanigheid is het initiatief ontstaan om een Friese Dorpentop te initiëren en wordt ook nu het vervolg geïnitieerd.

Deel dit bericht: