Friese Burgertop 2019

Friese Burgertop 2019

Op 5 november 2016 vond de eerste Friese Dorpentop plaats. Deze eerste top was
gebaseerd op de werkwijze van de G1000. Het resultaat was een boeiende en levendige
bijeenkomst waarbij ruim vijfhonderd inwoners met elkaar in dialoog zijn gegaan. Ook na
deze bijeenkomst is er in diverse werkgroepen (ruim tachtig deelnemers) verder gewerkt
aan een zevental thema’s.

Het kernteam Friese Dorpentop kiest nu voor een andere democratische methode. Het
hoofddoel is echter nog steeds om de Mienskip en provinciale politiek dichter bij elkaar te
brengen. We hebben ons laten inspireren door het Ierse Citizens’ Assembly (Burgervergadering). Deze Burgervergadering kan door de Ierse politiek bijeengeroepen worden om uitdagende onderwerpen te behandelen zoals bijvoorbeeld abortus. In dit Ierse voorbeeld zijn negenennegentig inwoners bij elkaar gekomen die na lang beraad, interviews met experts en andere betrokkenen een advies of voorstel hebben uitgebracht.
In de bijlage treft u een document aan met meer informatie over Ierland.

De Friese variant
De Friese variant van de Burgervergadering ziet er als volgt uit:

Thema
De kerngroep Friese Dorpentop bepaalt het thema. Bij de keuze van het onderwerp zijn drie voorwaarden belangrijk:
1. Het thema leeft in de samenleving;
2. Het thema is behapbaar;
3. het thema valt onder de provinciale bevoegdheid en/of is gemeente overstijgend.
We gaan van start met één thema. In de loop van het proces kan dit thema echter in
meerdere deelthema’s uiteenvallen. Rond ieder deelthema wordt een nieuwe groep gelote
inwoners geselecteerd.

Loting
Net als bij de Friese Dorpentop is ook nu de loting van deelnemers essentieel. Deze loting
moet zorgen voor een goede en evenwichtige afspiegeling van de Friese samenleving in de
deelnemersgroep. We houden hierbij rekening met:
– geslacht: vrouw – man
– leeftijdsopbouw: 18-30 jaar
31-50 jaar
51 jaar en ouder
– geografische spreiding: de vier regio’s uit de Dorpentop zijn hierbij het uitgangspunt
– opleidingsniveau: lager, middelbaar, hoger
De eerste groep ingelote deelnemers zal, naar verwachting, bestaan uit een groep van
vierentwintig ingelote deelnemers. Naast deze eerste groep kunnen er rond een deelthema
nieuwe groepen ingelote deelnemers worden geformeerd.

Commitment
De ingelote deelnemers geven commitment voor het gehele proces. Dit betekent vanaf de
eerste bijeenkomst tot het uiteindelijke voorstel wat richting de Provinciale Staten gaat.

Methode
De ingelote groep komt een nader aantal te bepalen bijeenkomsten bij elkaar. Het aantal
bijeenkomsten is afhankelijk van het onderwerp en de vragen vanuit de groep en wordt door de groep bepaald. Tijdens deze bijeenkomsten zijn er, op initiatief van de burgerwerkgroep, presentaties van experts die verschillende perspectieven kunnen belichten, verhalen van ervaringsdeskundigen, interviews, dialoog en debat. De deelnemers doen dus een tijd onderzoek naar een bepaalde kwestie en vanuit dit onderzoek wordt toegewerkt naar het het volgende resultaat:
– Een voorstel aan de Provinciale Staten wat is ontstaan in een proces van co-creatie;
– Het uiteindelijke voorstel kan bestaan uit meerdere deel voorstellen of alternatieve
voorstellen;
– Het voorstel wordt geagendeerd op de agenda van de Provinciale Staten;
– Het bestuurlijke proces wat hierop volgt duurt maximaal drie maanden;
– Voor inwoners wordt de methode zichtbaar en het geeft inzicht dat deze werkwijze
werkt;
– Bij inwoners wordt de bewustwording en de betrokkenheid vergroot ten aanzien van
de provinciale verantwoordelijkheden.

Waaier
De Friese Dorpentop startte groot: ruim vijfhonderd deelnemers op de eerste bijeenkomst
en daaruit voortvloeiend ruim tachtig deelnemers, die in verschillende werkgroepen aan de slag gingen. We kiezen nu voor een omgekeerd proces: we starten klein en door de gekozen methode waaiert het steeds verder uit over de Friese samenleving door:
– de keuze van een thema, het thema moet iedere Fries in het hart raken;
– het loten van vierentwintig inwoners, die in de startgroep aan de slag gaan;
– in een later stadium het loten van inwoners, die met een deelthema aan de slag
gaan;
– het inzetten van ervaringsdeskundigen, professionals en experts;
– een goede communicatiestrategie.
De relatie met de provinciale statenverkiezingen van 20 maart 2019 wordt niet uit het oog
verloren. Het kernteam gaat met dit plan ruim voor de provinciale statenverkiezingen van 20 maart 2019 aan de slag. Wij verwachten dat we door deze vernieuwende aanpak en
werkwijze de Mienskip en provinciale politiek dichter bij elkaar brengen. Door het zorgvuldig kiezen van een juist thema, zal de provinciale politiek meer leven onder de Friese bevolking, wat ook een positief effect heeft op de verkiezingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze adviseur Riejanne Bouma

Deel deze pagina: