Acteurs ‘Doarp Europa’ op zoek naar eigen identiteit

Acteurs ‘Doarp Europa’ op zoek naar eigen identiteit

16 november 2018


Tryater trekt door Fryslân met de locatievoorstelling ‘Doarp Europa’. Wat hebben de spelers zelf met het thema dorp? Drie van hen vertellen.

Brecht Wassenaar (29), Romke Gabe Draaijer (28) en Sjoerd Blom (24) speelden vorig jaar in de voorstelling ‘Elkenien is in prutser’ van Tryater waarin ze op zoek gingen naar hun identiteit. Ze verzorgden in deze setting ook een bijdrage aan verschillende bijeenkomsten van Doarpswurk. Nu zijn ze onderdeel van de negenkoppige cast van ‘Doarp Europa’, waarin ook een Italiaan, Poolse en Duitser spelen. Allemaal zijn ze op zoek naar hun eigen thuisgevoel.

Ze zijn alle drie geboren en getogen in een dorp. Brecht komt uit Marssum, Romke Gabe uit Molkwerum en Sjoerd uit Eastermar. En alle drie kijken ze met warmte terug op hun kindertijd in dat dorp. ‘Ik bin bliid dat ik yn in doarp opgroeid bin’, zegt Romke Gabe. ‘De romte en de sédyk, dat lûkt my noch hieltyd.’ ‘It doarp hat in hiel sosjaal aspekt’, valt Sjoerd hem bij. ‘Koest oeral boartsje sûnder beheinings. Dy feilichheid jûch romte, ek geestlik.’ Brecht: ‘Ik wol myn bern skylk opgroeie litte yn in doarp en net op it plak wêr’t ik no wenje.’

Want nu wonen ze alle drie in de stad en dat bevalt prima. In de stad zijn meer mogelijkheden en is meer reuring. Brecht: ‘In doarp hat ek wol wer wat beangstigend. Dêr bin ik ien fan Hans en Hanneke, yn de stêd kinst dyn eigen identiteit foarmje.’ ‘Dy anonimiteit fan de stêd is ek wol lekker’, beaamt Romke Gabe. ‘It is hiel fijn om werom te kommen yn myn doarp, mar ik moat der net te lang bliuwe. Oan de oare kant bin ik ek best wol grutsk op it doarp wêr’t ik opgroeid bin. Dat sjoch ik no pas, no’t ik er net mear wenje.’ ‘It is foar my de beste kar west om fuort te gean út myn doarp’, zegt Sjoerd. ‘Ik koe der myn aai net kwyt. Ast dy spesjalisearje wolst, binne der yn in doarp tefolle  beheinings.’

In ‘Doarp Europa’ komt ook de vraag naar voren wat nu eigenlijk een dorp is. Sjoerd heeft voor de voorstelling een complete Wikipediatekst uit zijn hoofd geleerd. Het maakt hen meteen aan het twijfelen. Want mag je een dorp waar alle voorzieningen zijn verdwenen nog wel een dorp noemen? Of is dat alleen nog maar een groepje huizen bij elkaar? Voorzieningen zijn belangrijk, stellen ze. En veel dorpen zijn creatief genoeg om in te spelen op veranderingen. Door het aantrekken van toeristen bijvoorbeeld, het samenwerken met buurdorpen of het creatief huisvesten van ouderen. ‘De tiid giet foarby, dus der feroarje dingen’, stelt Brecht vast.

In ‘Doarp Europa’ komen hun eigen ervaringen en overdenkingen over hun dorp ook aan de orde. ‘We ha mei syn allen it materiaal foar de foarstelling levere. Dat is ek de mearwaarde: we kinne ús eigen ferhaal fertelle en dat bringt in ekstra laach yn de foarstelling.’

‘Doarp Europa’ wordt gespeeld in bedrijven met een internationale connecties, zoals Ventura Systems in Bolsward, Koekjes van Hellema in Hallum en Polem BV in Lemmer. Maar ook de Rabobank in Leeuwarden, AZC Burgum en GGZ Friesland MindUp in Franeker zijn locaties. Daarnaast zijn er huiskamervoorstellingen waar drie auteurs als proloog verdieping aanbrengen op het thema. De proloog en de locatievoorstelling zijn ook los van elkaar te bezoeken.

De voorstelling ‘Doarp Europa’ is nog tot 15 december op verschillende locaties te zien. Tot eind november zijn er op diverse plaatsen huiskamervoorstellingen.

Leeuwarden is Europese Culturele Hoofdstad en de hele provincie staat in het teken van culturele evenementen. Rode draad is het thema ‘mienskip’, een begrip dat diep ingebed is in het Friese dorpsleven. Hoe is LF2018 terug te vinden in de Friese dorpen? Doarpswurk zet iedere maand een project centraal. 

Tekst: Ida Hylkema
Foto: Moon Saris

Deel dit bericht: