Dorpsvisie 2020 Jirnsum is geen opsomming van concrete wensen, maar een schets van de kernwaarden van het dorp

Dorpsvisie 2020 Jirnsum is geen opsomming van concrete wensen, maar een schets van de kernwaarden van het dorp

4 augustus 2016


Een dorpsvisie mondt vaak uit in een wensenlijstje van bewoners met punten zoals een fietspad, extra woningen of bloeiende bermen. Dorpsvisie 2020 Jirnsum is geen opsomming van concrete wensen, maar een schets van de kernwaarden van het dorp. Een nieuwe kijk op een dorpsvisie.

Aanleiding voor de visie was het beleidsplan Wijken en Dorpen van de gemeente Leeuwarden. Daarin staat dat de gemeente de ruimte wil geven aan plannen, waarvan dorps- en wijkbewoners zelf het initiatief nemen. ‘Als dorp willen we daar klaar voor zijn’, zegt voorzitter Erik Pereboom van Plaatselijk Belang.

Erik Pereboom, Yke Hokwerda en Guusta Elzinga (v.l.n.r. op de foto) waren nauw bij de opstelling van de dorpsvisie betrokken en zijn dat nu nog steeds, ‘want eigenlijk begint het nu pas echt’, zeggen ze. Het begon allemaal na de zomervakantie van 2014, toen de eerste vergadering werd belegd. ‘Het was eerst zoeken’, vertelt Pereboom, ‘want wat wil je nu precies?’ Doarpswurk werd benaderd voor ondersteuning en adviseur Jaap Koen Bijma kwam een paar keer langs om met de groep te brainstormen.

‘Jaap Koen trad buiten de kaders en heeft ons geïnspireerd. Zijn inbreng heeft ons op het goede spoor gebracht’, stelt de voorzitter.

De insteek voor de makers van de dorpsvisie was om niet gelijk de diepte in te gaan met het opstellen van concrete wensen en plannen, maar een aantal kernwaarden te benoemen die typerend zijn voor het dorp Jirnsum. Deze waarden zijn uitgangspunt voor de verdere plannen die uit de visie voortvloeien. De waarden werden ingebracht en uitgekozen door inwoners van Jirnsum tijdens huiskamergesprekken en een brainstormavond (‘breinbrûzje’) met stemkastjes.

Kernwaarden van het dorp Jirnsum zijn samenhang, rust, groen en ondernemend. Aan de basis hiervan staan de waarden respect, vriendelijk, vrij en levendig. ‘We hebben gezocht naar de eigenheid van Jirnsum, waarden die het dorp karakteriseren en waar iedereen achter staat. ‘Rust’ bijvoorbeeld moet niet worden opgevat als ‘saai’, maar als een dorp waar het goed wonen is. En Jirnsum is een dorp waar iedereen zichzelf mag zijn. Als je niet mee wilt doen, is dat ook prima. Dat komt naar voren in de waarden respect, vriendelijk en vrij’, legt Elzinga uit.

Op verschillende bijeenkomsten werden eveneens de thema’s geselecteerd die de dorpsbewoners belangrijk vinden. Zoals ‘inwoners en samenhang’, ‘wonen en leefomgeving’, ‘kunst en cultuur’ en ‘recreatie, toerisme en sport’. Hiervan is vervolgens de huidige situatie en de gewenste situatie geformuleerd. Voor ieder thema is een werkgroep opgericht die een top-3 opstelde van actiepunten waarmee ze aan de slag gaan.

Hier houdt de dorpsvisie op: de plannen van de werkgroepen staan niet meer in dit document, maar zijn al een concrete uitwerking daarvan. De werkgroepen hebben echter wel spelregels meegekregen waaraan ze zich moeten houden. Uiteraard moeten hun plannen binnen de kernwaarden van de dorpsvisie vallen en daarnaast is een goede terugkoppeling belangrijk. Alle groepen vallen onder de verantwoordelijkheid van Plaatselijk Belang.

‘Het is belangrijk dat het dorp met één mond spreekt en Plaatselijk Belang is de spreekbuis richting de gemeente’, legt Pereboom uit. ‘Ook als het gaat om subsidieaanvragen en dergelijke is het belangrijk dat dat via Plaatselijk Belang gaat. Daarmee geef je ook het brede draagvlak van de plannen aan.’

Nu de Dorpsvisie 2020 is gepresenteerd – op 21 mei – kunnen eindelijk de handen uit de mouwen. Althans, zo voelt het bij veel dorpsbewoners en toch ook wel bij de werkgroepleden. ‘Het was best een lastig proces om op deze manier tot een dorpsvisie te komen’, zegt Hokwerda. ‘Wat we vooral gedaan hebben, is de oude dorpsvisie loslaten en niet meer denken in kansen en bedreigingen, maar te denken in een droom, een visie. Dat is in het begin moeilijk, omdat je zo snel mogelijk de schep in de grond wilt zetten.’ ‘Het is belangrijk om de wil en de knowhow te hebben om in visie te denken’, valt Elzinga haar bij. ‘In de visiefase heb je vooral denkers en dromers nodig, de doeners komen nu in het vervolgtraject aan bod.’

Na een intensief en soms ook wel moeizaam traject zijn ze trots op het resultaat: Dorpsvisie 2020. ‘Een visie is de basis waarop je verdere plannen kunt maken. Een fietspad is op een gegeven moment klaar, maar de waarden in een visie blijven. En we hebben in positieve zin wat losgemaakt in het dorp; er is meer beweging.’

Dorpen die ook een dorpsvisie willen maken op basis van de kernwaarden van het dorp, kunnen advies inwinnen bij Doarpswurk en de werkgroep in Jirnsum.

Deel dit bericht: