Sjak Papma uit Ferwert zoekt de verbinding

Sjak Papma uit Ferwert zoekt de verbinding

6 april 2018


Het woord ‘verbinding’ komt wel heel vaak in het gesprek terug, realiseert hij zich. Het is dan ook de grote drijfveer van Sjak Papma uit Ferwert. ‘Elkaar groeten op straat is al een vorm van verbinding. Het verhoogt de leefbaarheid van een dorp.’

Sjak Papma (62) was in de afgelopen twintig jaar al twee keer voorzitter van plaatselijk belang. Daarnaast was hij politiek actief in Gemeente Belangen Ferwerderadeel. Vorig jaar stond hij aan de wieg van een nieuwe organisatiestructuur in het dorp en de dorpsvisie die medio maart werd gepresenteerd.

De nieuwe organisatiestructuur behelst de oprichting van de Vereniging Dorpsbelangen Ferwert Hegebeintum (DBFH). Dit is een vijfkoppig bestuur dat niet alleen zelf dingen organiseert, maar onderliggende commissies ook aanstuurt en begeleidt. ‘Voorheen heette plaatselijk belang officieel Plaatselijke Activiteiten Ferwert Hegebeintum’, legt Papma uit. ‘De groep van zo’n vijftien personen organiseerde alles in het dorp, van Sinterklaasintocht tot dorpsfeest. De belangenbehartiging van het dorp in een breder geheel en een visie op de toekomst was echter niet goed georganiseerd. Daarom is voor deze nieuwe structuur gekozen.’

Onderdeel van de ‘frisse wind’ door Ferwert en Hegebeintum is de dorpsvisie die door de dorpen is opgesteld en die in maart is gepresenteerd. Daarin zijn een aantal speerpunten genoemd waarop de komende jaren kan worden ingezet. Zoals het op peil houden van de voorzieningen en woningbouw. ‘De historie van het dorp is een sterk punt, net als de monumentale panden. Maar als je verder kijkt, zie je best wel veel achterstallig onderhoud. Daar willen we wat mee doen, net als met de vraag naar meer huurwoningen, starterswoningen en bouwkavels.’

Ander punt van aandacht is het verenigingsleven. ‘Je ziet dat veel verenigingen moeite hebben om genoeg leden vast te houden en om bestuursleden te vinden. Dorpsbelang heeft daarom in gang gezet dat verschillende verenigingen meer gaan samenwerken. Dorpsbelang zelf zit niet in het overleg, maar zorgt ervoor dat er stappen worden gezet. Ook dit komt voort uit de dorpsvisie.’

Stappen werden enkele jaren geleden al gezet bij de aankoop van dorpscafé ’t Hoekje. Toen het café leeg kwam te staan en een prominente plek in het dorp dreigde te verpauperen, kwamen dorpsbewoners in actie en richtten ze de dorpscoöperatie op. Deze kocht het café en verhuurt het aan de huidige uitbater die er weer allerlei activiteiten organiseert.

‘Ik merk dat er de afgelopen tijd veel meer mensen in beweging zijn gekomen’, zegt Papma. ‘Dat komt niet alleen door de coöperatie en de dorpsvisie, maar met name door de andere opzet van dorpsbelang. Het zijn niet meer de vijftien vaste personen die alles organiseren, maar per activiteit worden groepjes gevormd. Dat is ook wat mensen willen. Je krijgt ze niet meer als bestuurslid, maar projectmatig dingen opzetten lukt wel. Ik schat dat er nu wel 120 personen actief zijn in het dorp.’

Verbinden geldt wat Papma betreft niet alleen voor Ferwert en Hegebeintum zelf, maar ook voor de dorpen eromheen. Hij is groot pleitbezorger van een federatie van plaatselijke belangen langs de Waddenkust, zodat dorpen waar nodig kunnen samenwerken en elkaar kunnen versterken. Het project Vitale Waddenkust richt zich ook op het versterken en verbinden van bestaande zaken en nieuwe initiatieven. Hierin werken dorpsbelangen samen met provincie, gemeenten, natuurorganisaties, woningbouwverenigingen en dergelijke. Daarnaast is Papma nauw betrokken bij het LF2018-initiatief Sense of Place van Joop Mulder. Ook dit kunstproject richt zich op leefbaarheid en verbinding in de Waddenregio.

Samen dingen doen en samen je dorp leefbaar houden, dat is de grote passie van Sjak Papma. Met trots laat hij de vlag zien die voor Ferwert is gemaakt. Hij hoopt dat iedereen die vlag ook met trots gaat voeren. ‘Mensen moeten ambassadeur worden van hun eigen dorp. Je moet de verbinding zoeken met elkaar en dat straal je uit met deze vlag.’

Er gebeurt veel in de Friese dorpen zoals ook hier weer te lezen is. Mede daarom willen we de dorpsbewoners ontmoeten in de regio. De eerste bijeenkomst is dinsdag 17 april in NO Fryslân, lees meer over de inhoud en wijze van aanmelden.

 Tekst en foto: Ida Hylkema

Deel dit bericht: