Tytsjerk zoekt naar mogelijkheden MFC

Tytsjerk zoekt naar mogelijkheden MFC

13 augustus 2019


Door het samenvoegen van twee scholen is Tytsjerk toe aan een nieuw schoolgebouw. Het dorp grijpt deze kans aan door ook andere functies en faciliteiten bij de geplande nieuwbouw te betrekken. Dit najaar moet duidelijk worden of een MFC in Tytsjerk haalbaar is.

Boudewijn Dijkstra is voorzitter van dorpsbelang en van de regiegroep die een MFC voorbereidt. ‘Het hele traject is eigenlijk al in werking gezet toen beide scholen – de christelijke en de openbare – overstapten op een continurooster. Als je zoiets doet, kun je het maar het beste in het hele dorp doen, was de achterliggende gedachte.’ Toen de gemeente Tytsjerksteradiel de onderwijsbehoefte voor de komende jaren in kaart bracht en de prognose voor 2025 was dat er in Tytsjerk nog 125 schoolgaande kinderen zullen zijn, was dat de volgende aanleiding om samen verder te gaan. Het dorp heeft sinds de zomer van 2018 dan ook een ontmoetingsschool, De Romte. Deze is nu nog gehuisvest in de voormalige openbare school, maar voor de nabije toekomst staat nieuwbouw gepland.

Parallel aan deze ontwikkeling staat de dorpsvisie ‘Tytsjerk, 2018 en verder’ die in januari 2018 is vastgesteld en waarin een mogelijke MFC staat genoemd. ‘De belangrijkste reden om na te denken over een MFC-Tytsjerk is de combinatie van de voorgenomen nieuwbouw van basisschool De Romte en de kansen die uitbreiding van deze nieuwbouw naar een MFC biedt om functies voor Tytsjerk te behouden die anders mogelijk de komende jaren onder druk komen te staan’, staat op de website van Tytsjerk uitgelegd.

Na de vaststelling van de dorpsvisie werd een werkgroep opgericht en konden de inwoners van Tytsjerk ideeën inbrengen over de mogelijke functies en indeling van een MFC. ‘Dat leverde heel veel en soms ook erg verrassende ideeën op’, vertelt Dijkstra. De werkgroep is ondertussen overgegaan in een regiegroep met daarin vertegenwoordigers van de primaire belanghebbenden: het schoolbestuur, het bestuur van het dorpshuis Yn ‘e Mande, de aanbieder van kinderopvang Kinderwoud en dorpsbelang.

Een volgende stap is het aanwijzen van de locatie van een MFC in combinatie met de basisschool. Er zijn twee locaties in beeld: complete nieuwbouw bij de sportvelden of aansluiten bij het bestaande dorpshuis. GGD Fryslân heeft al een onderzoek gedaan naar de gezondheidsaspecten van beide locaties en de gemeente Tytsjerksteradiel ging onlangs akkoord met de voorfinanciering van een haalbaarheidsonderzoek van een MFC. Daarnaast wil de regiegroep de bevolking van Tytsjerk ook nauw bij de besluitvorming blijven betrekken. Daarbij krijgt de groep ondersteuning van adviseur Riejanne Bouma van Doarpswurk.

‘Het idee van een MFC wordt door het dorp breed gedragen, maar de locatie is nog lastig’, vertelt Dijkstra. ‘We zitten nu in een fase waarin weerstanden geuit worden. Mensen zijn bijvoorbeeld bang dat een nieuwe situatie tot overlast leidt of dat ze bepaalde verworvenheden kwijtraken. Aan de andere kant biedt een nieuwe situatie ook nieuwe kansen en mogelijkheden. En je moet je afvragen hoe toekomstbestendig het huidige dorpshuis nog is. Het is belangrijk dat dat allemaal kan worden benoemd en zorgvuldig wordt afgewogen. We proberen vanuit het dorp zo een duidelijk verhaal naar voren te krijgen.’

Riejanne Bouma adviseerde de regiegroep om aan de slag te gaan met ‘deep democracy’. ‘Met deze methode kun je in grotere groepen een gesprek voeren, inzichten delen en besluiten nemen waarbij de wijsheid van de minderheid wordt toegevoegd aan de meerderheid. Met deze methode voorkom je dat je een uitslag krijgt waar achteraf maar een kleine groep blij mee is. Ook voorkom je dat sommige inwoners niet goed gehoord zijn en zich dus ook zo voelen’, legt ze uit. Dijkstra: ‘Wij willen bijvoorbeeld de kinderen ook nadrukkelijk bij de besluitvorming betrekken, omdat het over hun toekomst gaat. Bij een reguliere stemming wordt deze groep niet gehoord.’

Het streven is om het haalbaarheidsonderzoek zo rond de herfstvakantie klaar te hebben en daarna het dorp weer bijeen te roepen. Hoe deze fase concreet vorm en inhoud krijgt, is nog niet duidelijk. Dijkstra: ‘Aan het eind van het jaar moet duidelijk zijn wat het dorp wil en moet de basis voor een MFC-Tytsjerk er zijn. Het uiteindelijke besluit ligt bij de primaire partners en de gemeenteraad.’

‘Tytsjerk is met de regiegroep een geweldig voorbeeld van inwonerskracht’, stelt adviseur Riejanne Bouma van Doarpswurk. ‘Alles wordt er aan gedaan om zo grondig mogelijk – denk aan het onderzoek van de GGD en het betrekken van de inwoners in een vroeg stadium – tot goede plannen te komen. De kracht zit ‘m in de samenstelling van de regiegroep: dorpsbelang, schoolbestuur, kinderopvang, ambtenaren, wethouder, dorpshuisbestuur en afwisselende adviseurs. Kortom, alle belanghebbenden zijn vertegenwoordigd. Gemakkelijk is het niet. De wijze waarop ze georganiseerd zijn zorgt voor tijdsdruk, financieringsdruk en besluiten die na alle planvorming genomen moeten worden door de gemeenteraad. Het momentum moet kloppen, maar er wordt alles aan gedaan om hiervoor te zorgen.’

Tekst en foto: Ida Hylkema

Deel dit bericht: