Kontakt Doarpswurk

Kontakt Doarpswurk

Us kantoar is te finen op Buorren 28 9012 DH  Raerd (gemeente Súdwest-Fryslân)

Fan moandei o/m tongersdei binne we berikber
tusken 9.00-16.00 oere op 0566-625010.
Do kinst ús maile op info @ doarpswurk.frl
De adviseurs binne ek mobyl te berikken, sjoch by ús team.

Bûten dizze oeren kinst kontakt opnimme mei ûndersteande persoanen:
At it giet oer media en organisaasje kinst kontakt opnimme mei Jan Hendrik Jansen,
foar doarpshuzen kinst kontakt opnimme mei Minne Hovenga en foar doarpsbelangen is Jaap Koen Bijma berikber.

Ja, Ik geef toestemming om mijn gegevens te verwerken en heb in de privacyverklaring gelezen wat Doarpswurk wel en niet met mijn gegevens doet.

Deel deze pagina: