Kontakt Doarpswurk

Kontakt Doarpswurk

Us kantoar is te finen op Buorren 28 9012 DH  Raerd (gemeente Súdwest-Fryslân)

Fan moandei o/m tongersdei binne we berikber
tusken 9.00-16.00 oere op 0566-625010.
Do kinst ús maile op info @ doarpswurk.frl
De adviseurs binne ek mobyl te berikken, sjoch by ús team.

Bûten dizze oeren kinst kontakt opnimme mei Theo Andreae at it giet oer media en organisaasje.

Ja, Ik geef toestemming om mijn gegevens te verwerken en heb in de privacyverklaring gelezen wat Doarpswurk wel en niet met mijn gegevens doet.

Deel deze pagina: