Missie en visie Doarpswurk

Missie en visie Doarpswurk

“Doarpswurk ondersteunt en stimuleert initiatieven van onderop die de leefbaarheid binnen de Friese gemeenschap versterken. Het ‘doarpswurk’ is vrijwilligers in hun kracht zetten voor een goede en gezonde toekomst voor hun leefomgeving. We beogen de sociale cohesie, zelfsturing en het sociaal-ondernemerschap van de Friese gemeenschap te behouden en te versterken. De verantwoordelijkheid en het eigenaarschap ligt bij de gemeenschap zelf. We leveren een zichtbare bijdrage aan duurzame ontwikkeling en leefbaarheid binnen de Friese gemeenschap. Doarpswurk werkt daarbij nauw samen met andere netwerkpartners.”

Wij doen dit vanuit onze overtuiging dat wij houden van Fryslân

Visie

Doarpswurk is DE autoriteit en DE expert op het gebied van het ondersteunen van vrijwilligers/initiatieven die ten doel hebben de leefbaarheid in brede zin te verbeteren.


Doarpswurk werkt vanuit de volgende kernwaarden, die overigens naadloos aansluiten bij de ambitie van het provinciaal bestuur om ‘vertrouwen’ als uitgangspunt te nemen en in gezamenlijkheid te werken aan leefbaarheid in brede zin.


Vertrouwen in de Mienskip & op de kracht van vrijwilligers
Samenwerkende vrijwilligers hebben bewezen lokale oplossingen te hebben voor zowel lokale als globale opgaves. De uitkomsten van de Mienskip hebben dezelfde waarde als plannen van overheden of marktpartijen. De Mienskip wordt in staat gesteld zelf initiatieven te nemen binnen de eigen gemeenschap. De andere partijen stellen zich daarbij dienstbaar en faciliterend op. Coördinatie en kennisuitwisseling is een gezamenlijke verantwoordelijkheid waar blijvend in wordt geïnvesteerd.

Draagvlak en eigenaarschap bij de lokale Mienskip – belangen van initiatiefnemer worden behartigd
Het initiatief is en blijft van de Mienskip, dan wel de initiatiefnemer/vrijwilliger. Het is daarbij van fundamenteel belang dat er voldoende draagvlak wordt bewerkstelligd. Alleen op deze wijze kan een initiatief duurzaam beklijven. Deze democratische legitimatie is een cruciaal fundament in de procesbegeleiding vanuit Doarpswurk.

Lokaal beheer van de basisvoorzieningen wat verstaan we onder basisvoorzieningen?
Lokaal eigendom en beheer van het natuurlijk kapitaal en de basisvoorzieningen. Omgevingsbelangen, welzijn en economische ontwikkelingen worden lokaal integraal gewogen binnen een democratisch proces.

Gedeelde verantwoordelijkheid voor de leefomgeving
De bewoners, overheid en marktpartijen hebben een gezamenlijke invloed op de leefomgeving. Een veilige, vitale en aantrekkelijke leefomgeving is belangrijk voor het algemeen welzijn. Partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk hiervoor en delen de zeggenschap over de leefomgeving. Initiatiefnemers borgen afspraken over draagvlak, acceptatie van omwonenden en participatie in het proces.

Niet sturend op de uitkomsten en niet commercieel opererend
Doarpswurk is nadrukkelijk een onafhankelijk procesbegeleider en geen organisatie die belangen behartigd. Het eigenaarschap – inclusief de uitkomsten – blijft eigendom van de initiatiefnemer(s)/vrijwilligers. Volledigheidshalve daarbij nog opgemerkt dat Doarpswurk daarbij niet commercieel opereert.

Oplossingsgericht
Als procesbegeleider werkt Doarpswurk oplossingsgericht. Elk probleem biedt mogelijkheden voor het vinden van oplossingen. Als procesbegeleider reiken wij niet de oplossingen aan, maar helpen wij vrijwilligers in- en overzicht te krijgen in de vraagstelling om van daaruit zelf de oplossing te ontwikkelen. Hierdoor ontstaat – onder andere – draagvlak en eigenaarschap.

Met passie om daarmee de vitaliteit te versterken
Medewerkers en deskundige vrijwilligers van Doarpswurk werken met passie aan het versterken van leefbaarheid in brede zin op het Friese platteland.

Ben je bestuurder of initiatiefnemer die hulp kan gebruiken, neem dan contact op met een van onze medewerkers of stel jouw vraag via onze algemene contactgegevens. Dat geldt ook voor algemene informatie, opmerkingen, ideeën en suggesties.

Deel deze pagina: