Actief Media: Politici doen verzoek aan Friese Burgertop

Actief Media: Politici doen verzoek aan Friese Burgertop

17 mei 2019


LEEUWARDEN – Het voelt duidelijk wat onwennig: politici die een verzoek doen aan een niet officieel orgaan, de Friese Burgertop, waarvan de 43 leden bovendien nog niet bekend zijn. Toch deden ruim tien statenleden en raadsleden dinsdag 7 mei jl. hun best die opdracht te formuleren. Dat lukte ook nog.

Het thema staat min of meer vast: ‘positieve gezondheid’, in de ruimste zin van het woord. In de loop van de avond komt er een vrijwel eensluidende ‘opdracht’ uit: “Zoek in de wereld naar voor Friesland toepasbare, geslaagde leefbaarheidsprojecten”, waar met name de ‘krimpgemeenten’ profijt van kunnen hebben.

Het streven van de provincie is dat nog voor de zomervakantie de 43 leden van de Friese Burgertop bekend zijn, aldus de betrokken begeleiders Riejanne Bouma namens Doarpswurk en Meije Gildemacher namens de provincie Fryslân.

Procedure nog onzeker
Hoe die 43 precies worden ‘gekozen’ is nog niet helemaal zeker. “Doel is dat se in aardige trochsnee foarmje fan de ynwenners fan Fryslân, dus út de ferskate parten fan de provinsje komme en wat oplieding, wurk, eftergrûn en leeftiid oanbelanget, ridlik oerienkomme mei de Fryske befolking”, vertelt Gildemacher. Het ‘Fries Sociaal Planbureau’ zal daarbij ondersteuning bieden: die organisatie weet dankzij vele onderzoeken wel redelijk goed hoe de bevolkingssamenstelling is.

D66-statenlid Bea Bijlsma uit Warten, deelnemer aan de bijeenkomst in de ‘Kommisjeseal’ in het Provinsjehûs, is na afloop niettemin sceptisch. “De steateleden binne demokratysk keazen, de leden fan de Friese Burgertop wurde beneamd. En wêrom soe de Burgertop it better witte as Provinsjale Steaten?”
Dit wordt ondervangen, aldus Riejanne Bouma, omdat Provinciale Staten uiteindelijk het laatste woord hebben over wat er met het advies van de Friese Burgertop gebeurt. Dan moet er door de provincie wel echt iets met dat advies worden gedaan, vindt één van de politici.

Een paar weken geleden werd de eerste bijeenkomst gehouden, met beroepskrachten. Ook daaruit kwam naar voren, dat er extra aandacht nodig is voor de leefbaarheid op het platteland, nu de ‘krimp’ van de bevolking in grote delen van de provincie onafwendbaar lijkt.

Nog twee bijeenkomsten
De volgende bijeenkomst is met ‘ervaringsdeskundigen’ en de vierde en voorlopig laatste is voor ‘allen’. Dat wil zeggen: nog steeds zonder de leden van de Friese Burgertop. Als die eenmaal bekend zijn, krijgen ze tot november dit jaar tijd om hun advies aan Provinciale Staten te formuleren.
“Dat kin ek hielendal ôfwike fan de fraach fan Provinsjale Steaten, as dy 43 leden fan de Burgertop der meiïnoar of yn mearderheid hiel oars oer tinke as de Steateleden”, legt Riejanne Bouma uit.

Maar ook dan geldt dat Provinciale Staten het laatste woord houden. Voorlopig hebben die (niet toevallig ook 43) statenleden het echter nog druk met het maken van een nieuw coalitieprogramma en het (binnenkort?) benoemen van de nieuwe leden van Gedeputeerde Staten (het dagelijks bestuur van de provincie).

Bron: Weekblad Actief | Actief Media; licht verbeterde versie van het oorspronkelijke artikel; auteur en fotograaf: Gerrit van der Meer

Deel dit bericht: