Friesland moet een gezonde blue zone worden

Friesland moet een gezonde blue zone worden

29 augustus 2019


Sport Fryslân, Staatsbosbeheer, IVN, Doarpswurk, de Friese Milieu Federatie, De Ridders van het Blauwe Hart, Kennislab BIOR Noord, Healthy Ageing Netwerk Noord-Nederland en Freonen fan Fossylfrij Fryslân zetten zich gezamenlijk in voor een gezond en vitaal Fryslân. Daarom doen wij een oproep aan Provinciale Staten om gezondheidsbevordering door een actieve en gezonde leefstijl op te nemen in de nieuwe Provinciale omgevingsvisie. De uitwerking die de Provinciale Omgevingsvisie krijgt, heeft namelijk invloed op het gemak waarmee mensen kunnen bewegen, ontmoeten en recreëren. 

De openbare ruimte is voor veel Friezen de plek om in beweging te komen. Sportvissers en watersporters genieten van gezond en veilig water. Wandelaars, ruiters, golfers, schaatsers en fietsers beleven de pracht van de natuurlijke omgeving, maar ook nieuwe initiatieven als bootcamp vinden plaats in de openbare ruimte. Daarnaast sporten veel inwoners van onze provincie in outdoor sportaccommodaties zoals skatebanen, voetbalvelden, wielerbanen en jeu des boulesbanen. Wanneer deze accommodaties vrij toegankelijk zijn en onderdeel uitmaken van de openbare ruimte, wordt er vaker en door meer mensen gebruik van gemaakt.

Wij zijn van mening dat het moment er nu is om de Ontwerp Omgevingsvisie Provincie Fryslân te benutten om de kansen van bewegen, ontmoeten en recreëren voor de gezondheid van de Friese inwoners meer te benadrukken. Er bestaat nu een sterke focus op gezondheidsbescherming, maar de kans om in te zetten op gezondheidsbevordering door inwoners toegang te geven tot een uitnodigende en vitale leefomgeving ontbreekt nu nog in de huidige omgevingsvisie. Een kans die al eerder door de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur is beschreven in het advies “De stad als gezonde habitat”.

Mobiliteit belangrijk thema 
Naast bewegen, ontmoeten en recreëren is de openbare ruimte voor veel Friezen ook de plek waarin ze zich verplaatsen naar school, werk, winkels, verenigingen, familie en vrienden. Deze verplaatsing, mobiliteit, is een belangrijk thema in de Provinciale Omgevingsvisie: goede bereikbaarheid, verkeersveiligheid en optimaal gebruik van bestaande infrastructuur worden nadrukkelijk genoemd. Mobiliteit in de vorm van actief transport (lopend, fietsen, rollend) op eigen spierkracht, komt in de Provinciale Omgevingsvisie nog niet echt aan bod en verdient de nodige stimulansen om de Friese inwoners te verleiden meer te bewegen.

Friesland als Blue Zone 
De provincie heeft zich in het Bestuursakkoord 2019-2023 nieuwsgierig getoond naar de betekenis en de kansen van de Blue Zone voor de Friese inwoners. Gezondheid, ontmoeting, tegengaan van chronische aandoeningen en de leefbaarheid van de omgeving zijn daarin belangrijke factoren. Het verdient aanbeveling om te kijken hoe de Provinciale Omgevingsvisie betekenisvol kan zijn voor het creëren van een Blue Zone in Friesland.

Kortom: voor een gezonde en vitale bevolking is een beweegvriendelijke omgeving van groot belang. Voor een belangrijk deel wordt de inrichting van de fysieke omgeving bepaald door gemeenten en Friese maatschappelijke organisaties. Het verdient echter aanbeveling om de Friese gemeenschap inspiratie mee te geven en het ontwikkelen van (gemeentelijk) beleid te vergemakkelijken met een Provinciale Omgevingsvisie waarin gezondheidsbevordering door een actieve en gezonde leefstijl van harte gestimuleerd wordt.

Tekst en foto integraal overgenomen van Sport Fryslân

Deel dit bericht: