Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief november 2020

Interview met Piet Leijstra en Engbert Helfferich van Foarinoar! Tsjom. Webinars van P10, oproep Friese samenwerkingsagenda voeding en gezondheid. Doarpswurk adviseurs aan het woord en veel ander nieuws.

Nieuwsbrief oktober 2020

Interview met Mieke Klessens over Dorpshuis De Treffe in Warns. Doarpswurk adviseurs aan het woord. Divers corona nieuws en vele andere zaken.

Nieuwsbrief september 2020

Interview met Gerrit van der Leeuw van IJlst. Onze nieuwe rubriek, adviseur aan het woord waarin Hendrik & Riejanne. Interview met Reduzum over hun masterplan. Oproep Delende Dorpen en invullen vragenlijst Zorgzame gemeenschappen. Corona update en ander nieuws.

Nieuwsbrief augustus 2020

Interview met dorpsbelang Steggerda over hun plan betreffende een ontmoetingsplaats. Onze webinars voor dorpshuizen. Interview met Anne Jochum de Vries. Openstelling tender Iepen Mienskipsfûns. Bericht over subsidie isoleren huis. En veel ander nieuws.

Nieuwsbrief juli 2020

Interview met dorpsbelang Gauw over 100-jarig bestaan. Spreadsheet Rekenhulp voor dorps- & buurthuizen. Terugblik op het eerste Dorpendiner. Oproep radiotour van NPO2. Informatiebijeenkomsten Waddenfonds in september. Brochure schoolgebouwen van Herbestemming Noord en ander nieuws.

Nieuwsbrief juni 2020

Interview met Tseard van der Kooi van Trynergie. Blogs van Lieke, Ida, Hilco en Johannes. De enquête Mienskipsinitiatieven. Interview met Albert, beheerder dorpshuis Goutum. Dorpendiner ‘Lekker Lokaal’. Rapport gevolgen crisis voor dorps- en buurthuizen. Oproep Tryater & ander nieuws.

Nieuwsbrief mei 2020

Interview met Westeinde over lokale energie. Blogs van Eddy, Anneke, Johannes en Riejanne. Diverse artikelen betreffende Coronamaatregelen en dorpshuizen. Interview met burgemeester Hermans, Lianne Smit en MFC Froubuurt. Enquête van de werkgroep ‘Samenwerken aan Mienskipsinitiatieven’, Streekwurk & ander nieuws.

Nieuwsbrief april 2020

Interview met dorpshuizen Engwierum & Terwispel over huidige situatie. Blogs van Lysbeth, Theo, Hendrik & Titus. Diverse artikelen betreffende Coronacrisis en dorpshuizen. Interview met dorpscoördinatoren DFM en beheerder dorpshuis Gerkesklooster. Nieuws van Iepen Mienskipsfûns & ander nieuws.

Nieuwsbrief maart 2020

Interview met dorpsbelang Anjum over dorpsvisie. Onze nieuwe collega: Lieke Terpstra. Gevolgen Coronacrisis voor dorpshuizen. Mei elkoar, foar elkoar. Opinie betreffende positieve kant burgerinitiatieven. Leuk filmpje van Grutsk & Grien. Artikel over samenwerking in Hemelum, bouw zonnecentrale Trynergie & ander nieuws.

Nieuwsbrief februari 2020

Interview met Tineke Helmers werkzaam bij Streekwurk. Uitnodiging Canons Friese dorpen en steden. Cursus moestuinieren op grotere schaal. Artikel Friesland Post: dorpshuizen zijn het goud van samenleving. Leuk artikel van Dorpshuizen.nl. Blog Janneke de Boer, Doarpswurk Doarpefestival: Doarpspraat yn Raerd & ander nieuws.

Nieuwsbrief januari 2020

Interview PB Kollumerzwaag Veenklooster betreffende hun omgevingsvisie, opgesteld samen met dorpencoördinator van Noardeast-Fryslân. Even voorstellen: Hendrik Tamsma, adviseur. Friese winnaar Kern met Pit: Sintjohannesga. Leuk artikel van website Dorpshuizen.nl. Blog Janneke de Boer, regionale sessies transportschaarste elektriciteitsnet & ander nieuws.

Nieuwsbrief december 2019

Interview met dorpencoördinatoren van gemeente Harlingen en Dantumadiel. Uitbreiding subsidieregeling Iepen MienskipsFûns. Unieke samenwerking tussen Nijeholtpade en Weststellingwerf. Stem op favoriete Kern met Pit. Vernieuwd artikel BTW dorpshuizen. Artikel betreffende gebruik kerkgebouwen en ander nieuws.

Nieuwsbrief november 2019

Dorpswinkel 2.0 is een platform van lokaal voedsel, interview met Bregje Hamelynck. Even voorstellen: Doeke A. Fokkema & Theo Andreae. Vacature adviseur Doarpswurk. Actie dorpshuis Feanwâlden en toekenning subsidie projecten Iepen MienskipsFûns. Aanmelden nieuwsservice Dorpshuizen.nl en ander nieuws.

Nieuwsbrief oktober 2019

Terugblik met Jan Hendrik Jansen. Nieuwe directeur Doarpswurk, Theo Andreae. Bijeenkomst met gemeente Heerenveen, onze regiobijeenkomst en 1e Omgevingsvisie avond. Oproep Delende Dorpen, column Ger Dijkstra over buurthuizen e.a.

Nieuwsbrief september 2019

Interview met dorpsbelang Donkerbroek. Nieuwe voorzitter Doarpswurk, Doeke Fokkema. De 3e tender van Iepen MienskipsFûns. Oproep voor deelname aan Delende Dorpen, Regiotafel: Anders Oud 2030 & Heel Fryslân kookt! De cursus Sociale Hygiëne e.a.

Nieuwsbrief augustus 2019

Interview met dorpsbelang Tytsjerk. Gezamenlijk oproep aan Provinciale Staten voor een gezonde provincie. Oproep voor deelnemers de Friese Burgertop. De 3e tender van Iepen MienskipsFûns. Link naar onze website Iepen Mienskip. Aankondigingen van onze regiobijeenkomst ZO, cursus Sociale Hygiëne e.a.

Nieuwsbrief juli 2019

Een artikel over de plaatsing van Grutsk & Grien op de projectenkaart van Iepen MienskipsFûns. Een link naar onze tijdloze dorpshuizenfilm. Aankondigingen van onze regiobijeenkomst, cursus Sociale Hygiëne en LSA-dag voor bewonersinitiatieven. E.a.

Nieuwsbrief juni 2019

Het verslag van onze zorgworkshop ‘Anders kijken naar eenzaamheid’. Aankondigingen van de IZO, LSA en NDD bijeenkomsten. Het verslag van de succesvolle noordelijke cursus ‘Omgevingswet en dorpsvisie’.  En andere interessante onderwerpen.

Nieuwsbrief mei 2019

De nieuwsbrief start met het interview met Ineke Overwijk en Michel Dijkman. De blog van Janneke de Boer: Moaie Mienskip! Het artikel van de Leeuwarder Courant over de ondersteuning van de burger(initiatieven). Diverse bijeenkomsten betreffende zorg en Right to Challenge. En andere interessante onderwerpen.

Nieuwsbrief april 2019

De nieuwsbrief opent met Bram Boehlé van dorpshulp BMRH. De blog van Janneke de Boer: Ferienings yn bloei! Read It, Europees project steun voor actieve burgers. Noordelijke cursus voor dorpsbelangen over de Omgevingswet. Informatie over de MeAr Fryslân app met wandelroutes en augmented reality. En andere interessante onderwerpen.

Nieuwsbrief maart 2019

De nieuwsbrief opent met het interview met Wergea Perspectief. Vrijwilligers Academie Fryslân onmisbaar in huidige tijd. De update van De Arkbak. Brief LVKK betreffende salderingsregeling dorpshuizen aan Tweede Kamer. Linken naar de Expedities Grutsk & Grien 2019 en Krimpcafé: Spelen met voorzieningen e.a.

Nieuwsbrief februari 2019

De nieuwsbrief opent met het interview met dorpsbelang Tzum. Aankondiging regiobijeenkomst NW. De blog van Theo Andreae. Artikel over de start Expedities Grutsk & Grien 2019. Krimpcafé: Spelen met voorzieningen. Tweede cursus ‘Moestuinieren op grotere schaal’, training Sociale Hygiëne, Twirre: in sûne Waadrâne foar moarn e.a.

Nieuwsbrief januari 2019

De nieuwsbrief opent met ons overleg met dorpencoördinatoren & wijkmanagers. De training ‘Pitchen voor impact’. Aankondiging regiobijeenkomst NW. Blog Janneke de Boer: Minder = mear. Artikel over de Burgertop in 2019, opvolger van de Friese Dorpentop. Tweede cursus ‘Moestuinieren op grotere schaal’, trainingen Vrijwilligers Academie Fryslân e.a.

Nieuwsbrief december 2018

De nieuwsbrief start met ons laatste maandelijks LF2018 initiatief: ‘LF2018 verstevigde de mienskip’. Onze nieuwe collega’s: Riejanne Bouma & Theo Andreae. De cursus Moestuinieren op grotere schaal, trainingen Vrijwilligers Academie Fryslân. De blog van Janneke de Boer: Wenwinsken. Openstelling tender Iepen MienskipsFûns. Meedoen aan Dorpscanons & meer.

Nieuwsbrief november 2018

De nieuwsbrief start met het interview over De Arkbak, een gereedschapskist voor dorpsbelangen. Het maandelijks LF2018 initiatief: ‘Acteurs ‘Doarp Europa’ op zoek naar eigen identiteit. Uitnodiging bijeenkomst Delende Dorpen. Even voorstellen: Tjittie Kamminga. Afschaffen salderingsregeling dorpshuizen. Meedoen aan de Dorpscanons en meer.

Nieuwsbrief oktober 2018

De nieuwsbrief start met ons maandelijks verhaal rondom een LF2018 initiatief: ‘Witmarsum daagt de krimp uit’, de blog van Janneke de Boer: Mear sizzenskip foar elts! Save the date: regiobijeenkomst ZO & ZW op 28 november. Besluit Provinciale Staten over Beleidsbrief Leefberens, uitnodiging dorpscanons in november en meer.

Nieuwsbrief september 2018

Interview met Ferwoude over het nieuwe dorpshuis, twee vacatures voor adviseur Doarpswurk, ons maandelijks verhaal rondom een LF2018 initiatief is ‘Myn Skip’ te Earnewâld, de blog van Janneke de Boer: Grutsk & Grien, en andere verhalen.

Nieuwsbrief augustus 2018

De nieuwsbrief start met het LF2018 initiatief: De Griene Weach te Bakkeveen. De reactie van Doarpswurk op de provinciale Beleidsbrief Leefberens. Aandacht voor het Rasterhoff festival op zondag 9 september. En informatie betreffende cursus sociale hygiëne, Kern met Pit 2019 en ander nieuws.

Nieuwsbrief juli 2018

De nieuwsbrief start met ons maandelijks verhaal rondom een LF2018 initiatief: Santiago aan het Wad. Aandacht voor twee trainingen via de VrijwilligersAcademie Fryslân: sociale hygiëne en instructie IVA. De blog van Janneke de Boer: ‘Wa hat it antwurd’. Kern met Pit 2019 en ander nieuws.

Nieuwsbrief juni 2018

De nieuwsbrief start met dorpshuis De Lytse Jonker te Jonkerslân. Doarpswurk zet elke maand een project in het kader van LF2018 centraal: deze keer ‘Willem Bartel van der Kooi, aanjager mienskip Stynsgea’. De blog van Janneke de Boer: ‘Twa auto’s foar de doar’. Verslag van Netwerk Zorgzame Dorpen op 31 mei. Nieuwe toeristenkaart voor Fryslân en Noord-Nederland en ander nieuws.

Nieuwsbrief mei 2018

De nieuwsbrief start met de opening en de activiteiten van de Streekweek. Doarpswurk zet elke maand een project in het kader van LF2018 centraal: deze keer ‘Het jeugdorkest Koperkabaal uit Blauwhuis’. De blog van Janneke de Boer: ‘Fryslân Boppe!’ Expeditie Grutsk & Grien. Informatie betreffende inrichting IJsselmeerkust ZW Fryslân.

Nieuwsbrief april 2018

Het interview met Sjak Papma uit Ferwert waarin het zoeken van verbinding centraal staat. Een verslag van onze regiobijeenkomst in NO Fryslân. Doarpswurk zet elke maand een project centraal in het kader van LF2018: ‘Welke Friezin verdient een standbeeld?’. De blog van Janneke de Boer: ‘Bijen & blommen’. Initiatief van Friesland Pop: Helden fan Hjir. Informatie over nieuwe privacywet. De website met projecten van IMF (IepenMienskipsFûns).

Nieuwsbrief maart 2018

De opening van de nieuwsbrief is een uitgebreid verslag van de inspiratiebijeenkomst Zorgzame Dorpen. 2018 het jaar van de Culturele Hoofdstad. Doarpswurk zet elke maand een project centraal, deze keer ‘Sjen yn it tsjuster’ van Burgwerd. De blog van Janneke de Boer: ‘Serious Doarpsbudzjet’. Het Democratisch Zakboekje dat bij alle dorpsbelangen op de mat is gevallen in maart. Informatie over het zorginitiatief Toekomstwonen.nu in 4 dorpen in de gemeente Weststellingwerf.

Nieuwsbrief februari 2018

2018 het jaar van de Culturele Hoofdstad. Doarpswurk zet elke maand een project centraal: Under de toer in Mantgum met ‘De man dy’t hout dûnsje liet’. De blog van Janneke de Boer. Een interview met Nijeholtpade over het ontstaan van de dorpsomgevingsvisie. Diverse bijeenkomsten zoals Zorgzame Dorpen op 22 maart & Omgevingsvisie en Friese praktijken op 8 maart. De cursus Sociale Hygiëne die dit jaar twee keer georganiseerd.

Nieuwsbrief januari 2018

2018 het jaar van de Culturele Hoofdstad: het openingsartikel gaat over Doarpswurk en LF2018. De laatste oproep voor verhalenvertellers voor het Openingsweekend 26 januari door Tryater. De lancering van de website van de Canon van de Friese dorpen en steden. De blog van Janneke de Boer over de eigenlijke start van het jaar 2018. De Vrijwilligers Academie Fryslân bouwt aan de toekomst.

Nieuwsbrief december 2017

Het interview met Sjoerd en Pytsje van der Hem, deelnemers aan de opleiding permacultuur landbouw te Raerd. De oproep van Tryater voor verhalenvertellers en mensen die een locatie beschikbaar willen stellen in het Openingsweekend CH2018 in januari 2018. Een artikel over Gezond wandelen van Landschapsbeheer Friesland. De blog van Janneke de Boer. En elk dorp een canon met de eigen geschiedenis op de nieuwe website canon.nl.

Nieuwsbrief november 2017

Het interview met Lutz Jacobi als een van de sprekers op onze Dorpendag vrijdag 24 november 2017.  Een verslag van de diverse workshops en excursies van de Dorpendag. De blog van Janneke de Boer en Richt Sterk. De oproep van Tryater voor vertellers van verhalen tijdens het openingsweekend van LF2018 op 26 en 27 januari 2018.

Nieuwsbrief oktober 2017

Het interview met Mathilde Hommes, voorzitter van dorpsbelang Feanwâlden/Feanwâldsterwal, over het burgerinitiatief in het kader van democratische vernieuwing. Jaap Koen Bijma begeleidt het dorp met de opzet van het project.  De publicatie van het cahier Gemeenschap en Leefbaarheid en de daarbij horende training ‘Initiatiefkunde voor vrijwilligers’ op 7 & 21 november 2017. De uitnodiging van presentatie van de voedselvisie in Súdwest-Fryslân.  De blog van Janneke de Boer en meer.

Nieuwsbrief september 2017

Het interview over de samenwerking in Spannum tijdens het iepenloftspul ‘It kistke fan Sybrant Roorda’. De publicatie van de training ‘Initiatiefkunde voor vrijwilligers in november 2017. De uitnodiging van de slotbijeenkomst van de ‘Voedsel-start-ups’ op 6 oktober. De tweede ronde van de bijeenkomsten van Omgevingslab in oktober. Het gebruik van de kortingsvoucher voor vrijwilligers bij trainingen via de Vrijwilligers Academie, en meer.

Nieuwbrief augustus 2017

Het interview met Mario Grims uit Folsgare over de samenwerking met Buurkracht. Onze informatiebijeenkomst over de cursus Dorpswebsite maken.
De blogs van Richt Sterk (In prachtige baan), Nynke van der Hoef (Samenwerking succes) en Janneke de Boer (Sjosjale kontrôle).
De evaluatie van de Friese Dorpentop. Het cursus en trainingsaanbod van de Vrijwilligers Academie. En andere leuke items.

Nieuwbrief juli 2017

Hierbij het jaarverslag van 2016 met een overzicht van de diverse activiteiten van dit jaar.

Nieuwsbrief juni 2017

Een interview met Han Westerhof van het initiatief ‘Aldtsjerk Foarút’ over het nieuwbouwproject van dorpsbewoners. Een verslag van onze startbijeenkomst Netwerk Zorgzame Dorpen. Informatie over ons fonds ‘Doarpshuzen voor dorpshuizen’. Meerdere bloggen van medewerkers met als titel o.a. ‘Luisteren!’ en ‘Kneppels’. En andere leuke items.

Uitnodiging Omgevingslab Fryslân juni 2017

Praat mee over de toekomst van Fryslân
In wat voor Fryslân wil jij in 2030 wonen, werken, recreëren, kortom: leven?
Vanaf 20 juni vinden de Omgevingslabs over het Friese platteland plaats. Wij nodigen je van harte uit om hierin mee te doen.

Toekomst van zorg in dorpen mei 2017

Doarpswurk nodigt jou van harte uit voor de eerste bijeenkomst van Netwerk Zorgzame Dorpen op donderdag 1 juni in Nieuwehorne. Tijdens deze bijeenkomst staat het thema zorg centraal. Wat verstaan we onder zorg? Welke rol heeft het dorp? Welke rol wil het dorp? En hoe zorg je als gemeenschap voor goede onderlinge hulp en verbinding?

Nieuwsbrief april 2017

Lees het interview met Janneke de Boer onze vaste blogger, het project ‘Zee van terpen’ in het kader van CH2018 , het interview met Jeroen Hoogendoorn filmmaker van o.a. ‘Onderstroom’, de verkiezing van ‘It moaiste fan Fryslân’ en andere zaken.

Nieuwsbrief februari 2017

Lees het interview met Ytsen Strikwerda, de blog van Lucie Gelderblom, de opening van het C2C dorpshuis It Werflân te Rottevalle vacature vertegenwoordiger ROCOV en andere zaken.

Cursus dorpswebsite maken februari 2017

Mienskip is een prachtig woord. Het zegt iets over de betrokkenheid bij het dorp en haar omgeving. Vroeger wist je veel over je dorp van “horen zeggen”, het gesprek bij de kruidenier of gewoon over de heg. Welke rol zou een plaatselijke website hierin nu kunnen spelen?

Nieuwsbrief december 2016

Lees het interview met Jan de Graaf van Ternaard, de vervolgbijeenkomst Opvang statushouders in jouw dorp, de openstelling van de IMF van de provincie en andere zaken.

Nieuwsbrief Friese Dorpentop 2016

De Friese Dorpentop op 5 november met ruim 500 Friezen was een boeiende en levendige bijeenkomst die ruim 50 voorstellen heeft opgeleverd voor verbetering van het Friese platteland. Er is een top 7 gekozen om mee verder te gaan. Op 26 november gaan ruim 80 deelnemers van de Friese Dorpentop aan de slag om de voorstellen verder vorm te geven.

Vervolg Vluchteling met status nov 2016

We nodigen je uit voor de vervolgbijeenkomst ‘Vluchtelingen met een status in jouw dorp’. Deze dinsdagavond staat in het teken van de uitwisseling van ervaringen. Na enkele korte verhalen van dorpen hoe zij de opvang georganiseerd hebben, tegen welke problemen ze aanlopen, welke mooie momenten er zijn geweest, is er tijd om in gesprek te gaan en vragen te stellen.

Nieuwsbrief oktober 2016

Het interview met Wini Weidenaar als vrijwilliger van de Friese Dorpentop. De blog van Jan Hendrik Jansen over de Friese Dorpentop, het verslag van de bijeenkomst ‘Jouw dorp kan niet zonder website’ en links naar handige brochures.

Nieuwsbrief Friese Dorpentop

Het interview met vrijwilliger Wini Weidenaar en de laatste stand van zaken betreffende de organisatie van de top op 5 november.

Nieuwsbrief augustus 2016

Het interview met René Poppen, pensionado met veel energie voor de duurzame dorpen, Johannes de Jong, spin in het web van NDD, en het afscheid van Nynke Talstra.

Nieuwsbrief juni 2016

Het interview met Johan Timmermans van De Tsjoender, de Dorpentop op 5 november 2016 en verhalen over de Slachtemarathon en de Samenloop voor Hoop in Boijl.

Nieuwsbrief mei 2016

Met o.a. het interview over de ontwikkelingen in Holwerd, de jaarlijkse bijeenkomst in Raerd van de dorpshuizen en het vervolg van het project De Schatten van Fryslân.

Nieuwsbrief februari 2016

Het interview met Tineke Veltman en Erik Visser werkzaam bij gemeente Súdwest-Fryslân, het afscheid van Tom Vellinga, informatie betreffende de bijeenkomsten met dorpshuizen over de toekomst en de uitzending Fryslân DOK eind februari.

Nieuwsbrief december 2015

In de kerstvakantie lezen over de reis van Jaap in Tanzania, het interview met Hitzum, het verslag van de inspiratiedag 17 november jl. en enkele andere dorpshuis zaken.

Nieuwsbrief oktober 2015

In deze nieuwsbrief kun je de blog van Anne-Marie van der Geest lezen en het interview met Feike Wagenaar van EKON.

Nieuwsbrief augustus 2015

In deze nieuwsbrief vind je onder andere; een interview met Anne Oosterdijk van het initiatief ‘Ho net yn ‘e Kliko’, de blog ‘Krimp uit de Kramp’.

Zomernieuwsbrief 2015

In deze nieuwsbrief een korte terugblik op het eerste half jaar en een interview met trainee Janine.

Nieuwsbrief mei 2015

In de nieuwsbrief van mei onder andere: een interview met De Rijke over de zorg in Oudehaske, de blog ‘De mienskip doet helemaal niks’.

Nieuwsbrief maart 2015

In deze nieuwsbrief, de allereerste nieuwsbrief in de nieuwe lay-out, onder andere: interview ‘Jirnsum neemt verhuur woningen in eigen hand’, blog ‘Nynke Talstra, adviseur bij Doarpswurk’, dorpstuin van Makkum.

Deel deze pagina: