Bestjoer Doarpswurk

Bestjoer Doarpswurk

Doarpswurk is in stichting mei ferieningsskaaimerken. Dat betsjut dat de efterban troch advizen ynfloed op de beslútfoarming útoefenje kin. Ek by de gearstalling fan it bestjoer komt dit ta útering.

Komôf
De leden, mei útsûndering fan de foarsitter, moatte út de rûnte fan de leden/bestjoersleden fan doarpsbelangen en fan leden/bestjoersleden fan doarpshuzen komme. Dat is yn de statuten fêstlein. Sa bliuwt de bân mei de doelgroepen yn stân holden.

It bestjoer fan Doarpswurk bestiet út:
Doeke Anne Fokkema (foarsitter)
Do kinst kontakt mei de foarsitter opnimme fia foarsitter(@)doarpswurk.frl
Hennie Meppelink (fice-foarsitter)
Margot Blaauw (sekretaris)
Geert Pijlman (ponghâlder)
Roelof Bos (lid)
Folkert Bouma (lid)

Deel deze pagina: