Lanlik

Lanlik

De provinsjale organisaasjes, lykas Doarpswurk, dy’t stipe jouwe oan de bestjoeren fan doarpsbelangen en doarpshuzen binne meast provinsjaal organisearre.

De oerkoepeljende lanlike organisaasje is de LVKK, de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen. Hjirûnder kinsto fia in logo op de oanbelangjende websides komme en sa ynformaasje helje en harren kontaktgegevens fine.

LVKK dorpshuizen-logo2  
logo_vkk_fdg

BOKD-logo- voor Drentse dorpen en dorpshuizen

 

vkkl-logo ZVKK
logo-vgd_original logoOVKK logo_VKKNB
Deel deze pagina: