Anneke Aans, buromeiwurker

Anneke Aans, buromeiwurker

“In doarp makkest mei elkoar, troch mei te tinken en mei te dwaan. Ik fyn it ynspirearjend dat minsken yn doarpen kânsen sjogge en saken mei-inoar ‘gewoan’ oppakke. Wy binne der om mei harren in bydrage te leverjen oan de leefberens, mei each foar feroaring en de takomst. Ik bin faak it earste lústerjend ear en oansprekpunt fan Doarpswurk”.

Nim kontakt op mei Anneke op moandei of tiisdei via aaans @ doarpswurk.frl of belje mei 0566-625010

Deel deze pagina: