Hendrik Tamsma, adviseur

Hendrik Tamsma, adviseur

It brûst yn Fryslân fan de kreativiteit en de inisjativen. Fryslân hat in krachtige mienskip, op gjin inkeld plak dogge safolle minsken frijwilligerswurk! As adviseur Doarpswurk gean ik mei in protte wille oan de slach om inisjativen fan ûnderop, dy’t de leefberens fersterkje, te stypjen en te stimulearjen. Ik wol de spin yn it web wêze, dy’t minsken en ideeën by elkoar bringt: Mei elkoar, foar elkoar.
‘Hikke en tein’ yn Dryls is it moai om hjir in bydrage oan leverje te kinnen.

Hendrik is wurksum as adviseur foar de doarpen fan Provinsje Fryslân mei as oandachtsgebieden Noardwest (gemeenten Harlingen, Leeuwarden & Waadhoeke) en de Waadeilannen (Vlieland, Terschelling, Ameland & Schiermonnikoog)

Hendrik is te berikken op 06-899 910 89, fia de mail htamsma@doarpswurk.frl of stjoer in appke.

Deel deze pagina: