Hilco Wiersma, websidebouwer

Hilco Wiersma, websidebouwer

“Al fan jonge leeftyd ôf ha ik in passy foar (meast grafyske) foarmjouwing en i meitsjen hjirfan. Tagelyk bin ik opgroeid tusken, en boeid troch, de opkomst fan pc’s en it ynternet en alle mooglikheden dy’t dit biedt. Beide passys kin ik kwyt by Doarpswurk troch it realisearjen fan ferskate media dy’t ynsetten wurdt foar stipe fan in protte moaie duorsume inisjativen. Op dizze manier hoopje ik, faak achter de skermen, myn stientsje hjiroan byydrage te kinnen. Dit doch ik mei in soad plezier”.

Nim kontakt op mei Hilco fia de mail: hwiersma @doarpswurk.frl of belje him op kantoar (moan- en woansdei) fia it algemiene telefoannûmer 0566-625010.

Deel deze pagina: