Jan Hendrik Jansen, direkteur

Jan Hendrik Jansen, direkteur

“It yn stân hâlden fan de leefberheid yn Fryske doarpen en op it Fryske plattelân is in duorsum foarrjocht om foar te wurken. Al direkteur jouw ik lieding oan it team en mei elkoar sette we ús yn foar de Fryske maatskippij, de leefberens en de duorsumens troch dizze hieltyd better te begripen en foarm te jaan”.

Nim kontakt op mei Jan Hendrik op (moandeitemiddei, tiis- of tongersdei) fia jhjansen @doarpswurk.frl of belje mei 06-18817779.

Deel deze pagina: