Johannes de Jong, projektmeiwurker

Johannes de Jong, projektmeiwurker

“Ik ha bining mei doarpen omdat ik yn in doarp wenje en ik wit dêrom hokker kânsen en problemen der yn in doarp spylje. Foar my is it dielen fan ekspertize oer duorsume ûntwikkeling belangryk omdat ik Fryslân skjinner meitsje wol. Myn deistich wurk bestiet út it ûntwikkeljen en behearen fan de webside fan Netwerk Duurzame Dorpen. Ek hâld ik sosjale en technyske ynnovaasjes skerp yn de gaten”.

Nim kontakt op mei Johannes fia beheer @netwerkduurzamedorpen.nl of troch te beljen (moandei, tiisdei of woensdei) mei 0566-625011. Do kinst Johannes ek folgje fia Twitter fan Netwerk Duurzame Dorpen @nddorpen

Regio: Nederlân, Flaanderen en ynternasjonale projekten.

Deel deze pagina: