Johannes Lankester, koördinator NDD

Johannes Lankester, koördinator NDD

Mear as 100 doarpen yn Fryslân hawwe begrepen dat we rjochting in sirkulaire ekonomy gean fan grut nei lyts. Al dy foarbylden litte sjen dat it mooglik is om mei elkoar te wurkjen oan in duorsume takomst. As koördinator fan it Netwerk Duurzame Dorpen help ik wêr’t it kin om duorsume lokale projekten te realisearjen. At dat slagge is, sette we dizze foarbylden wer yn foar oaren om dêrfan te leren.

Do kinst Johannes berikke op syn mobile nûmer: 06-11321010
of stjoer him in mail: jlankester @netwerkduurzamedorpen.nl

Deel deze pagina: