Lysbeth Andela, office manager

Lysbeth Andela, office manager

“Ien fan myn passys is frijwilligerswurk dwaan yn myn omjouwing. It organisearjen en opsetten fan eveneminten of oare saken dy’t bydrage oan in moaiere/bettere wenomjouwing. Foaral it sosjale aspekt fyn ik belangryk en dat alles komt by elkoar yn myn wurk by Doarpswurk. As stiper fersoargje ik wurksumheden op it mêd fan behear gebou, sekretariële saken, finânsjes, persoaniels- en salarisadministraasje en kommunikaasje”.

Stjoer Lysbeth in mail fia landela @doarpswurk.frl of belje 0566-625010 (oanwêzich moan-, tiis- en tongersdei).

Deel deze pagina: