Minne Hovenga, adviseur

Minne Hovenga, adviseur

”Fryslân libbet. In sterke ‘mienskip’ foarmet dêrfoar de basis. Fan dizze ‘mienskip’ út wurde in protte inisjativen ûntwikkele om de leefberens yn stân te hâlden of te ferbetterjen. At je dan ‘hikke en tein’ binne yn dizze prachtige provinsje, wat is der dan moaier om hjir in bydrage oan te leverjen?”

“Ik stypje foaral bestjoeren en frijwilligers fan doarpshuzen en multifunksjonele sintra op alle terreinen dy’t der binne; fan eksploitaasje en behear oant fer- en nijbou”.

Nim kontakt op mei Minne fia mhovenga @doarpswurk.frl of belje 06-45867445.

As adviseur doarpshuzen bin ik yn de hiele provinsje aktyf.

Deel deze pagina: