Riejanne Bouma, adviseur

Riejanne Bouma, adviseur

“De syktocht nei gearwurkjen is yn folle gong tusken ynwenners, doarpsbelangen, amtners en bestjoerders. Koöperaasjes en nije netwurken ûntstean. Ik set my yn foar de ferbining dy’t nedich is op it mêd fan demokratyske fernijing.”

Ik bin wurksum as adviseur foar de doarpen yn de Provinsje Fryslân mei as oandachtsgebied Noardeast-Fryslân.

Riejanne is telefoanysk te berikken op 06-51004638, of stjoer in mail nei rbouma  @doarpswurk.frl

Deel deze pagina: