Theo Andreae, direkteur

Theo Andreae, direkteur

Op syk gean nei it antwurd op de fraach dy’t miskien achter de fraach sit. En of it mooglike antwurd op de fraach net in konflikt opropt mei oare fragen dy’t spylje kinne. Koartsein, ik besjoch fraachstikken graach yntegraal werby’t ik minsken útdaagje ‘oer de skutting’ hinne te sjen, it eventuele ‘eigen belang’ te pleatsen binnen it gruttere belang om sa ta in duorsume en foaral gedragen oplossing te kommen. Dy – leafst brede – mienskiplike gedragenheid is fan belang om in oplossing ek duorsum wêze te litten.

Ik bin in gedreven en belutsen bouwer dy’t enerzjy krijt fan minsken dy’t mei passy en oertsjûging oan in projekt  wurkje wolle, rjochte op ferbettering en echt effekt sortearjend foar belutsenen.

‘Nimmen krijt enerzjy fan feroarings, fan ferbetteringen wol’  

Theo is wurksum as direkteur en wer nedich as adviseur yn doarpen yn de hiele provinsje.
Nim kontakt op mei Theo Andreae fia tandreae @doarpswurk.frl of belje 06-50695586

Deel deze pagina: