Titus Sijmonsma, adviseur

Titus Sijmonsma, adviseur

“Ik wurkje mei in protte wille foar in organisaasje dy’t yn it hert fan de mienskip aktyf is. We wurkje mei minsken troch te bouwen oan in bettere leefomjouwing. Myn passy is om ferbiningen te lizzen tusken minsken en wêr nedich help biede yn konfliktsituaasjes”.

Titus wurket as adviseur foar de doarpen fan de Provinsje Fryslân mei as oandachtsgebied Noardeast (gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel)

Nim kontakt op mei Titus fia tsijmonsma @doarpswurk.frl of belje 06-46487488. Kinst him folgje op Twitter @titussijmonsma

Deel deze pagina: