Titus Sijmonsma, adviseur

Titus Sijmonsma, adviseur

“Ik wurkje mei in protte wille foar in organisaasje dy’t yn it hert fan de mienskip aktyf is. We wurkje mei minsken troch te bouwen oan in bettere leefomjouwing. Myn passy is om ferbiningen te lizzen tusken minsken en wêr nedich help biede yn konfliktsituaasjes”.

Nim kontakt op mei Titus fia tsijmonsma @doarpswurk.frl of belje 06-46487488. Kinst him folgje op Twitter @titussijmonsma

Titus syn wurkgebiet foar de doarpen is de hiele provinsje.

Deel deze pagina: