De Doarpswurk Mienskip is opgericht na de Inspiratiedag die op 21 november 2014 werd gehouden. Na afloop van deze dag konden deelnemers aangeven of ze lid wilden worden van de klankbordgroep die meedenkt met de Doarpswurkmedewerkers en deze van ideeën en adviezen voorziet. De groep bestaat uit ruim twintig vertegenwoordigers van dorpsbelangen, dorpshuizen en lokale initiatieven. Betrokken burgers die hun kennis en ervaring willen delen.

Het doel van deze groep is het adviseren van Doarpswurk over belangrijke thema’s en het informeren over behoeftes uit de dorpen. Het beleid is te lezen in de missie en visie.

Toekomst
Doarpswurk denkt na over haar rol in de toekomst en ziet dat partnerorganisaties en de overheden als provincie en gemeenten dit ook doen. Haar huidige rol is om dorpen te stimuleren en ondersteunen op het gebied van burgerinitiatieven die de leefbaarheid bevorderen. Doarpswurk ontvangt hiervoor financiering vanuit het plattelandsbeleid van de provincie. Dit beleid eindigt in 2017, en daarmee is de financiering na 2017 nog onzeker.

Doarpswurk wil daarom op zaterdag 5 november 2016 een ‘Frieslandbrede’ conferentie door de doelgroep/stakeholders – van onderop dus – laten organiseren over de toekomst van de Leefbaarheid in Friese dorpen en op het Friese platteland.

Doel
Het organiseren van deze dorpentop heeft tot doel om inzicht te krijgen in wat dorpen belangrijk vinden voor de toekomst. De term dorp mag hier ruim worden opgevat. Met dorp bedoelen we een ‘gevoelde gemeenschap’. Dat kan dus ook een wijk zijn of een burgerinitiatief. De ‘oogst’ aan  meningen en ambities vormen de input voor Doarpswurk en ook diverse partnerorganisaties om haar organisatie en programma’s op te richten in de toekomst.

Doelgroep
Deze dorpentop wordt georganiseerd voor inwoners van Friese dorpen en (stads)wijken. Alle ingeschreven burgers van 18 jaar en ouder mogen meedoen. De deelnemers worden geworven via loting. Dit voorkomt dat vooral de ‘usual suspects’ deelnemen. Loting zorgt voor een goede afspiegeling van de samenleving en daarmee een brede input.

De Doarpswurk Mienskip is met het organiseren van het avonddeel van de bijeenkomst van 17 november gestart met het verkennen van de dorpentop.

Het is tijd voor een blik in de toekomst!