Provinciaal

Doarpswurk werkt veel samen met andere partijen. Hieronder een aantal partners waar we intensief mee samenwerken zodat we onze krachten kunnen bundelen en kennis kunnen delen.

Provinsje Fryslân
De Provinsje Fryslân is onze directe partner/opdrachtgever. Via hun nieuwe Streekwurk-organisatie stelt de provincie subsidie beschikbaar voor bewonersinitiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid op het platteland. Provinsje Fryslân en Doarpswurk werken samen aan dezelfde ambities namelijk: initiatieven van onderop verder helpen en naar een hoger plan tillen. Kijk voor meer informatie en het aanvragen van subsidie op Streekwurk.

Friese Milieu Federatie
In het project De Energiewerkplaats werken we nauw samen met de Friese Milieu Federatie. De Friese Milieu Federatie maakt zich sterk voor de ontwikkeling van een duurzaam Fryslân, waarin een vitale natuur, een gezond milieu en een robuust landschap centraal staan.

Keunstwurk
Keunstwurk stimuleert als culturele dienstverlener de Friese kunst en cultuur in brede zin. Zij doen dat door het delen van kennis, het leggen van verbindingen en het doorvoeren en stimuleren van vernieuwing. In de dorpen worden diverse projecten opgezet met kunst als rode draad. Bij het maken van een dorpsvisie met een adviseur van Doarpswurk wordt inmiddels ook de cultuur meegenomen als belangrijk thema.

Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM)
Doarpswurk en de KNHM werken al jaren samen in diverse projecten waarbij de doelstelling is om met bewoners hun leefomgeving te veranderen en verbeteren. Tevens worden de dorpen elk jaar uitgenodigd om mee te doen aan de jaarlijkse wedstrijd Kern met Pit.

Vrijwilligers Academie
Vrijwilligers en mantelzorgers staan vaak niet stil bij de mogelijkheden om een training of workshop te volgen waardoor ze hun werk (nog) beter kunnen doen. De Vrijwilligersacademie brengt al het aanbod in kaart, ontsluit alle informatie en verbindt vraag en aanbod.

Het aanbod is afkomstig van verschillende instellingen en organisaties, Doarpswurk is één van die organisaties. Hoewel de Vrijwilligers Academie Fryslân een organisatie is zonder winstoogmerk zijn er wel kosten verbonden aan de trainingen en workshops. Meestal worden deze kosten betaald door de organisatie waar je vrijwilligerswerk doet. Ook hebben gemeenten vaak budget beschikbaar voor deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers en mantelzorgers.

De trainingen en workshops zijn op een logische manier onderverdeeld in thema’s, maar je kunt ook zoeken op trefwoord. Wie een training zoekt maar het niet kan vinden, kan contact opnemen met de Vrijwilligers Academie Zij kunnen dan gericht op zoek gaan naar een training die aansluit bij jouw vraag. Hun motto is: ‘We hebben het, of zoeken het’.

Partoer
Doarpswurk en Partoer werken samen op een aantal gebieden en binnen verschillende projecten. Het gaat bijvoorbeeld om de Vrijwilligersacademie en het begeleiden van woningcoöperaties en burgerinitiatieven. Momenteel wordt er intensief gewerkt aan het project Zorglokaal.

Ring Fryslân
Met een provinciaal glasvezelnetwerk onder de naam Fryslân Ring, neemt Fryslân een bijzondere plaats in op de glasvezelkaart van Nederland. Want waar glasvezelinitiatieven elders in het land voornamelijk van lokale aard zijn, worden de zaken in Fryslân meteen op provinciebrede schaal aangevlogen in de vorm van een coöperatie. Doarpswurk draagt hieraan bij in het project Breedband.

Veilig Verkeer Fryslân
Met deze organisatie is samenwerking op het gebied van de verkeersveiligheid in de dorpen. Bij het opstellen van een dorpsvisie wordt de kennis en deskundigheid van Veilig Verkeer ingezet.