Projekten

Projekten

Doarpswurk hat tagelyk meardere projekten yn ferskate doarpen rinnen. Eltse meiwurker fan Doarpswurk hat as wurkgebiet de hiele provinsje mar is oandachtsfunksjonaris yn in regio. Fansels sette wy ús meiwurkers net allinnich yn op basis fan harren regio mar foaral op kennis.

De haadtema’s fan de projekten binne Sosjale ynnovaasje, Duorsumens en Leefbarens. Sjoch yn it ‘drop down’ menu foar spesjefike projekten by it tema dat dyn foarkar hat.

Deel deze pagina: