Breedbân / glêsfezel

Breedbân / glêsfezel

Doarpswurk en Fryslân Ring wurkje gear om inisjatyfnimmers op it plattelân en yn doarpen byinoar te bringen as dêr ferlet is fan en frege wurdt om breedbân/glêsfezel. It doel is om úteinlik ta in business case te kommen sadat de glêsfezel oanlein wurde kin. Doarpswurk wurket datoangeande as in katalysator.

 

Deel deze pagina: