Zorglokaal

De zorg is volop in beweging. Met ingang van 2015 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van toepassing en in 2014 werden hier al volop voorbereidingen voor getroffen. Kernpunt van de nieuwe wetgeving is dat de burger langer zelfstandig thuis kan wonen en hierbij hulp krijgt van professionele instanties, maar ook van familie en de omgeving. Zorg en welzijn komen daarmee voor een deel ook bij de dorpsbewoners terecht.

Voor dorpen is dit een nieuwe situatie die veel vragen oproept: wat voor behoefte is er in een dorp en hoe vul ik dat in? De themagroep Zorg Lokaal ontwikkelt methodes en werkwijzen waarmee dorpen aan de slag kunnen. Daarbij kan gedacht worden aan uiteenlopende zaken. Zoals de huisvesting van thuiszorg- en welzijnsorganisaties in het dorpshuis tot een klussendienst en een vervoersdienst voor ouderen. Maar ook het verrichten van eenvoudige huishoudelijke taken en het opzetten van een eetgroep.

In de themagroep Zorg Lokaal werken Doarpswurk en Partoer nauw samen aan de ondersteuning van lokale zorginitiatieven. De initiatieven en vragen vanuit de dorpen zijn erg verschillend, ervaart Titus Sijmonsma die namens Doarpswurk bij het project is betrokken. ‘Ieder dorp is anders en het hangt van bijvoorbeeld de sociale cohesie en verbondenheid af wat er wordt opgezet. Wij krijgen vragen van dorpsbelangen en verwijzen deze bijvoorbeeld door naar andere dorpen waar al een initiatief is opgezet dat vergelijkbaar is.’ Wil jij meer weten of ook van start met de zorg in jouw dorp? Neem dan contact op met Titus Sijmonsma.