Zorgzame Dorpen Fryslân

Zorgzame Dorpen Fryslân

De zorg is volop in beweging. Met ingang van 2015 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van toepassing en in 2014 werden hier al volop voorbereidingen voor getroffen. Kernpunt van de nieuwe wetgeving is dat de burger langer zelfstandig thuis kan wonen en hierbij hulp krijgt van professionele instanties, maar ook van familie en de omgeving. Zorg en welzijn komen daarmee voor een deel ook bij de dorpsbewoners terecht.

In veel dorpen wordt nagedacht over de manier waarop in hun dorp zorg- en welzijnsdiensten behouden kunnen blijven. Er ontstaan nieuwe initiatieven zoals burenhulpdiensten of zorgcoöperaties in aanvulling op de diensten van professionele organisaties en gemeenten.

De initiatieven en vragen vanuit de dorpen zijn erg verschillend, ervaart Titus Sijmonsma die namens Doarpswurk bij het project is betrokken. ‘Ieder dorp is anders en het hangt van bijvoorbeeld de sociale cohesie en verbondenheid af wat er wordt opgezet. Wij krijgen vragen van dorpsbelangen en verwijzen deze bijvoorbeeld door naar andere dorpen waar al een initiatief is opgezet dat vergelijkbaar is.’ Wil jij meer weten of ook van start met de zorg in jouw dorp? Neem dan contact op met onze adviseur Eddy Lania.

Ben je al druk bezig? Deel dan jouw initiatief op onze website Netwerk Zorgzame Dorpen. Op deze manier kunnen ook anderen in Fryslân aan de slag om zelf zorg in hun dorp te organiseren.

Deel deze pagina: