31 oktober 2022

Achterban Doarpswurk vormt actiegroep

“Doarpen kinne net sûnder Doarpswurk”

Doarpswurk is van en voor de dorpen, haar inwoners, de dorpsbelangen, dorpshuizen, dorpsbestuurders en tal van andere vrijwilligers.

Bekijk de infographic van haar belangrijkste activiteiten met indrukwekkende cijfers hoe dorpen gebruik maken van de dienstverlening. Zij hebben zich bewezen als deskundig en onafhankelijk partner met 1 breed doel: het bevorderen van de leefbaarheid van onze dorpen. Doarpswurk heeft ons verzekerd dat ze zich ook in de toekomst wil blijven inzetten voor een leefbaar platteland in Fryslân. En dat dorpen dat willen blijkt nadrukkelijk uit de cijfers. Maar Provinciale Staten denkt daar heel anders over.

De bedreiging is zeer serieus. Provinciale Staten heeft besloten de financiering van Doarpswurk stapsgewijs af te bouwen en vanaf 2026 helemaal te beëindigen en dus komen wij in actie. Omdat we het werk van Doarpswurk niet willen missen. Wij willen ons inzetten om het opheffen van Doarpswurk te voorkomen, maar dat redden we alleen als u met ons meedoet. Daarom doen we een beroep op u.

Wij hebben gezien dat verontruste dorpelingen voor de zomer al van zich lieten horen. Vele honderden hebben de petitie van Doarpswurk ondertekend en deze is op 29 juni jl. aangeboden aan de Commissaris van de Koning. Het resultaat van de actie was dat de continuïteit van de organisatie voor 2023 veilig is gesteld, maar dat is niet wat wij willen. Wij willen dat Doarpswurk voor de dorpen blijft behouden. Daarom willen we opnieuw in actie komen. Met uw steun, met steun uit de dorpen, bewijzen we dat Doarpswurk bestaansrecht heeft.

De verkiezingsprogramma’s voor de komende verkiezingen van Provinciale Staten worden binnenkort vastgesteld. U kunt nu al bijdragen door uw eigen (politieke) netwerk te benaderen en het grote belang van onafhankelijke en laagdrempelig ondersteuning door Doarpswurk te benadrukken. Maar aandacht in verkiezingsprogramma’s alleen is niet voldoende. Er is meer actie nodig! Wij hebben u en uw ideeën nodig om samen met de nu nog (te) kleine actiegroep een actieve lobby op te zetten met als doel het behoud van Stichting Doarpswurk. We rekenen op u.

Wij nodigen u graag uit voor een startbijeenkomst op woensdagavond 16 november in het dorpshuis in Raerd om 20.00 uur.
U kunt zich aanmelden door onderstaand formulier in te vullen.

We zien u graag op 16 november.

Met hartelijke groet,

Lammert Dijkstra    namens Dorpsbelang Foudgum, Brandgum, Waaxens (Noardeast)
Email: lammertdijkstra1963@gmail.com & 06 – 213 544 99

Jouke Bethlehem   namens Harten 10
(de organisatie van dorpshuizen in Weststellingwerf)
Email: Bethlehem42@kpnmail.nl & 06 – 460 477 79

Durk Grouwstra      namens Dorpshuis de Klink te Koudum
Email: Durkgrouwstra@hotmail.com & 06 – 150 144 91