ANBI

Algemeen nut beoogde instelling

Doarpswurk zet zich in voor een levendige en leefbare omgeving en is een ANBI ofwel een Algemeen Nut Beogende Instelling sinds 1 januari 2008.

Stichting Doarpswurk

Buorren 28
9012 DH Raerd
T (0566) 625 010
E info@doarpswurk.frl
KvK 41004055
RSIN 8003.89.451.B01
NL95 RABO 0331 6044 85

Bestuur

De stichting heeft een bestuur bestaande uit minimaal 5 personen en een directeur voor de dagelijkse leiding. Het bestuur krijgt een vaste jaarlijkse vergoeding. Verder kunnen zij een beroep doen op een vergoeding voor de gemaakte kilometers en/of andere kosten zoals opgenomen in de statuten (zie hieronder). Met de huidige directeur wordt een contract opgesteld met uren en vergoedingen voor een bepaalde periode. Het beloningsbeleid van het personeel dat in dienst is bij de stichting is conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Doel

De stichting heeft ten doel: het instandhouden en stimuleren van de sociale samenhang en leefbaarheid van het platteland in de provincie Fryslân en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Het beleid met missie en visie is te lezen op de pagina over de organisatie.