31 januari 2024

Adviseur aan het woord: Eddy Lania

Als adviseur bij Doarpswurk begeleiden we dorpsbelangen bij het realiseren van de dorpsvisie/dorpsplan trajecten. Een dorpsvisie/-plan helpt het dorp en dorpsbelang om een stip aan de horizon te zetten. Waar willen wij als dorp naar toe de komende jaren. De weg ernaartoe kan op vele manieren, zoals ook al het spreekwoord “er leiden vele wegen naar Rome” uitdrukt.

Voor Doarpswurk is het een belangrijk principe dat een dorpsvisie/-plan een breed gedragen en geaccepteerd plan is. Draagvlak is het fundament.

Bewonersavond

Vandaar dat een bewonersavond een belangrijke stap is in het verzamelen van de ideeën, die bij de inwoners leven en het creëren van draagvlak.  Mooie avonden die we als adviseur begeleiden, daarmee ontzorgen we het bestuur die zelf als gespreksbegeleider aan tafel zit om het gesprek in goede banen te begeleiden.  Vele onderwerpen passeren de revue, naast voorzieningen, het dorpshuis, verkeer, recreatie, groen etc. is wonen toch wel één van de belangrijkste. Hoe houden we de jongeren in het dorp en hoe zorgen we voor ouderen die graag kleiner, maar nog steeds zelfstandig en in het eigen dorp willen blijven wonen.

Werkgroepen

Tijdens de avond worden er ook werkgroepen geformeerd. Die gaan aan de slag met het uitwerken van de onderwerpen in concrete doelstellingen. Wat willen we bereiken, hoe en wie of wat hebben we daarbij nodig. Ongelooflijk hoeveel kennis en ervaring er bij bewoners aanwezig is, die dankbaar ingezet wordt.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt de (concept) dorpsvisie/=plan gepresenteerd en voor goedkeuring aan de inwoners voorgelegd.  Draagvlak!

Realisatie

In de volgende stap vindt realisatie van het plan plaats. Met betrokken partijen om tafel zitten om tot uitvoering van de plannen te komen. De gemeenten spelen daarin ook een belangrijke rol. Een mooi proces dat veel energie oplevert en waar het dorp mee vooruit kan! Ook als adviseurs van Doarpswurk krijgen wij er veel energie van!

Bent u als dorpsbelang geïnteresseerd? Neem dan contact op met Doarpswurk.

Eddy Lania

Adviseur regio ZW