20 december 2023

Afscheid van bestuurslid Hennie Meppelink

Hennie Meppelink is in 2012 toegetreden tot het bestuur van Doarpswurk en zij neemt in december officieel afscheid. We zijn benieuwd hoe zij die periode met verschillende ups en downs voor de organisatie heeft ervaren.

Ontstaan contact met Doarpswurk

Hennie is bestuurslid van dorpshuis It Werflân te Rottevalle, binnen een prachtig duurzaam cradle to cradle MFC. Toen het dorp een nieuw dorpshuis wilde, kwam Hennie in contact met adviseur Titus Sijmonsma van Doarpswurk. En via hem werd ze gevraagd voor haar eerste Doarpswurk klus: met adviseur Minne Hovenga het inhoudelijk vormgeven van het handboek ‘Kwaliteitszorg voor dorpshuizen’.

Toen de vacature voor een bestuurslid in beeld kwam, was het logisch dat Hennie werd gevraagd. Inmiddels was bekend dat zij geschikt zou zijn en veel ervaring en kennis had op het brede gebied, waarin het dorpshuis een rol speelt in gemeenschappen. Het is namelijk zo dat een paar bestuursleden worden gevraagd, omdat zij als ‘werkgebied’ het dorpshuis of dorpsbelang hebben, zodat daarmee de belangen van de Doarpswurk doelgroep gewaarborgd worden.

Hennie vertelt in dat kader: “Een dorpshuis heeft een hele specifieke plek in het dorp voor het maken/ontstaan van verbinding tussen mensen door de ontmoeting. Voor het bestuur van Doarpswurk is het belangrijk dat een paar leden feeling hebben met wat er speelt binnen het werkveld. Om dit mee te kunnen nemen in de kennisdeling naar de besturen van dorpshuizen en dorpsbelangen, of om gemeenten of provincie mee te nemen in het belang hiervan.”

Besturen is niet alleen leuk

De bestuursperiode kende lastige momenten voor Hennie. De ondersteuning van diverse initiatieven wordt soms vormgegeven door een stichting op te richten, zodat initiatiefnemers met behulp van die stichting geld kunnen aanvragen of andere zaken kunnen regelen die een rechtsvorm vereisen. Van een van deze stichtingen heeft Hennie in de raad van toezicht gezeten. Toen het bestuur een ongewenst richting op wilde, is samen met de voorzitter en toenmalige directeur veel inzet nodig geweest om die situatie op te lossen. Verder is het besluit van Provinciale Staten om Doarpswurk geen subsidie meer te geven een dieptepunt geweest. En meteen is het toekennen van de boekjaarsubsidie van de komende vier jaar een hoogtepunt, een beloning van de inzet van zowel vrijwilligers als betaalde medewerkers van Doarpswurk.

De manier van werken

De manier van werken van de adviseurs maakt Hennie erg blij. Haar bijdrage in de bestuursperiode bestaat er onder andere uit dat zij het oplossingsgericht werken (door middel van vragen het probleem helder krijgen waarmee het begin van de oplossing vaak al duidelijk wordt) heeft geïntroduceerd. Inmiddels werken de meeste adviseurs op deze wijze en is enkele jaren geleden ook de website vernieuwd en zijn de teksten hierop aangepast.
Hennie is werkzaam als psycholoog. De ervaring die ze vanuit dit beroep meebrengt, maakte haar geschikt om een rol te vervullen bij de sollicitaties van de directeuren en het aandragen van het oplossingsgericht werken. Als bestuurder wist zij de medewerkers soms net even anders te benaderen of te begeleiden bij gezamenlijke bijeenkomsten. “Ken de achtergrond van elkaar vanuit het goede gevoel, zodat je in gesprek gaat met respect en begrijpen.”

Mienskipsgefoel

We weten het inmiddels allemaal in Fryslân: ons ‘mienskipsgefoel’ is uniek in Nederland. Hennie vertelt dat ze het bevorderen hiervan erg belangrijk vindt: ‘Het gaat niet alleen om geld maar vooral om de verbinding die ontstaat wanneer we elkaar ontmoeten. Dit lijkt vanzelfsprekend maar vaak blijkt dat dit niet zo is. Zo is ook een parallel te trekken met het werk van Doarpswurk: de medewerkers spelen een onopvallende, en daardoor juist een belangrijke rol in hun begeleiding. Waardoor het voor de buitenwereld niet altijd zichtbaar is wat het belang van de adviseur is. Waardoor het in beeld brengen van de rol van Doarpswurk ingewikkeld is, want het gaat om degene die wordt geholpen, de adviseur is ten dienst van de initiatiefnemer. Dit wordt door de politiek en ambtenaren niet altijd begrepen en door alle wisselingen die daar plaatsvinden is het helemaal lastig om het belang voor de rol van Doarpswurk zichtbaar te maken.

Vrijwilligerswerk in Rottevalle

Hennie stopt per 1 januari met haar bestuurswerk voor het dorpshuis in Rottevalle. Werk dat ze jaren met heel veel plezier heeft gedaan. Samen met anderen is ze idealistisch gestart met het opzetten van het huidige MFC waarin ook de school een belangrijke plek heeft. In de praktijk blijkt dat de vrijwilligers die het dorpshuis runnen een andere binding hebben met het gebouw als bijvoorbeeld de leerkrachten van school. Dan is het van groot belang dat de partijen blijven praten met elkaar om te begrijpen vanuit welk belang de ander denkt en spreekt.
Kortgeleden is de penningmeester van het dorpshuis overleden. Daarom heeft Hennie extra werk verzet om een deel van haar werkzaamheden op te pakken. Verder blijft ze activiteiten voor het dorpshuis organiseren, samen met anderen. Zoals een maandelijks eetcafé vanaf januari, later hopelijk met voedsel uit de volkstuin en organiseert ze met enkele anderen jaarlijks ‘Rottefalle Brûst’. ‘De klussen thuis zullen voorlopig nog wel even blijven liggen’, zegt Hennie berustend.

De toekomst van DW

Hennie wenst Doarpswurk een mooie toekomst al is het belangrijkste het behoud van de rol van de organisatie, het ondersteunen van vrijwilligers op een laagdrempelige manier. In coronatijd is duidelijk gebleken hoe belangrijk het is dat, voordat vrijwilligers melden waar zij mee worstelen, de adviseurs vanuit hun deskundigheid dit al constateerden en oplossingen aandroegen.

We bedanken Hennie voor haar jarenlange inzet voor onze organisatie en wensen haar veel plezier met het opzetten van en meedoen aan activiteiten in Rottevalle!

Tekst: Lysbeth Andela
Foto: Titus Sijmonsma (Hennie krijgt van Doeke Fokkema een attentie)