21 oktober 2020

Dorpshuis De Treffe biedt ruimte en verbindt

Met de opheffing van dienstencentrum Janke Tromp dreigde Warns een ontmoetingsplaats te verliezen. Dankzij veel vrijwilligers en hulp van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft het dorp nu dorpshuis De Treffe. Niet alleen om ruimte te bieden, maar vooral om te verbinden.

De seniorenstichting Janke Tromp is al sinds de jaren zeventig actief in Warns en omstreken met allerlei activiteiten voor ouderen en mindervaliden. Sinds 2010 waren ze gehuisvest in het nieuwe MFC De Treffe, maar hier was de huur te hoog om rond te kunnen komen. De gemeente schoot voor een periode van tien jaar te hulp met subsidie. Nu deze stopt en de belangstelling voor de activiteiten ook flink is teruggelopen, heeft de stichting Janke Tromp zichzelf opgeheven en de huur opgezegd.

Deze stap betekende niet alleen een verlies van activiteiten voor ouderen, maar ook van ruimte voor andere verenigingen. Want ook andere verenigingen maakten gebruik van de (gesubsidieerde) ruimte in De Treffe. Voor dorpsbelang reden om in dit gat te springen, vertelt bestuurslid Mieke Klessens. Voorwaarde was wel dat er iets aan die hoge huur werd gedaan. Dat kon volgens dorpsbelang als de gemeente voor een lagere huur aan het dorp zou verhuren. Gesprekken met de gemeente volgden. De gemeente besloot om De Treffe te kopen van eigenaar WoonFriesland en op 24 september ging de gemeenteraad akkoord met een kredietverstrekking van 1,9 miljoen euro voor de aankoop van MFC De Treffe in Warns.

Voorafgaand aan dit besluit zat een periode van visievorming en plannen maken. Wethouder Erik Faber beloofde te willen helpen, maar dan moest de ruimte in De Treffe een bredere functie krijgen. Bovendien mocht er geen concurrentie ontstaan met het dorpscultuurhuis De Spylder. Dorpsbelang schreef een visieplan voor een dorpshuis met twee locaties: De Treffe en De Spylder. ‘De Spylder is te klein voor veel activiteiten en het accent ligt hier op culturele activiteiten. De Spylder heeft ook een horecafunctie. De Treffe heeft deze functie niet en is voor andere activiteiten zoals bewegingsactiviteiten, welzijnsactiviteiten en activiteiten waarbij gekookt en gegeten wordt.’ Beide locaties hebben een eigen bestuur en vallen onder de overkoepelende stichting De Ferbining.

Het nieuwe bestuur van dorpshuis De Treffe is de afgelopen maanden druk bezig geweest met opzetten van een pool vrijwilligers en het pimpen van het gebouw. Zo konden ze open voor het nieuwe activiteitenseizoen na de zomervakantie. ‘Corona maakt dit wel lastig, maar we zijn klaar om mensen te ontvangen’, zegt Klessens. Voor het gebouw hebben ze nog wel wensen, zoals een uitbreiding van het kookgedeelte in de keuken, het toevoegen van een extra toilet en een betere inrichting van zalen. Daarvoor worden nu fondsen aangeschreven.

Ideeën genoeg bij de nieuwe ploeg. Centraal staat de verbinding die ze willen aangaan. Met school, de peuterspeelzaal, ouderen, de dorpstuin. ‘We willen meer zijn dan een beheerder en verhuurder van zalen. We willen een verbinder zijn’, zegt Klessens.
Klessens is ook projectleider van de pilot die De Treffe samen met MFC De Driuwpôlle in Woudsend gaat uitvoeren voor de gemeente Súdwest-Fryslân. Ook Eddy Lania van het Netwerk Zorgzame Dorpen (Doarpswurk) is hierbij betrokken. ‘Het is de bedoeling dat we als dorpshuis kleine hulpvragen signaleren en oppakken. Bijvoorbeeld iemand die eenzaam is en die je kunt koppelen aan een activiteit of vereniging. Hier in het dorpshuis komt alles samen en kun je gemakkelijk die verbinding leggen.’

‘Het zijn vaak de eerste stapjes die moeilijk zijn. Mensen staan niet graag aan de vragende kant, zijn vaak bang om anderen tot last te zijn of schamen zich voor hun situatie en durven daar niet mee naar buiten te komen. De signaalfunctie is belangrijk en daarvoor kun je wellicht ook samenwerken met andere instanties. Hoe bereik je deze mensen en hoe krijg je ze in het dorpshuis? En hoe ga je om met privacy? Er liggen veel vragen open, maar daarvoor is het een pilot. We gaan het gewoon proberen.’

Tekst & foto: Ida Hylkema