30 mei 2023

FD: Doarpswurk vraagt zekerheid aan Provinciale Staten

Kan Doarpswurk doorgaan met ondersteuning van dorpen en lokale initiatieven? De stichting vraagt zekerheid van de Friese politiek. De onzekerheid over de bekostiging van Doarpswurk moet stoppen. De stichting vraagt Provinciale Staten in een motie vast te leggen dat de financiering volgend jaar op het huidige niveau wordt voortgezet.

Doarpswurk ondersteunt plaatselijk belangen, dorpshuisbesturen en lokale initiatieven rond leefbaarheid en verduurzaming. De toekomst van de stichting is ongewis sinds Gedeputeerde Staten vorig voorjaar aankondigden dat de subsidie vanaf 2023 afgebouwd en vanaf 2026 stopgezet zou worden. Het was de bedoeling dat gemeenten de financiering overnemen, maar die zitten zelf vaak al krap bij kas.

Doarpswurk hoopt daarom dat in het nieuwe coalitieprogramma de bezuiniging helemaal van tafel gaat. Om de plannen voor het komend boekjaar te kunnen maken en bij de provincie in te dienen, wil de stichting graag vast duidelijkheid over de financiering voor volgend jaar.

Ze roept de Staten daarom op om in de vergadering van juni te besluiten het bestaande subsidiebedrag overeind te houden en dus de geplande afbouw te schrappen. In het najaar moeten de Staten dan duidelijkheid scheppen over de toekomst van Doarpswurk op de lange termijn.

Tekst: Jan Ybema – Friesch Dagblad 27 mei 2023
Foto: Doarpswurk