5 november 2021

FD: Een ecologisch onderzoek voor een dorpsfeestavond?

Nog meer rompslomp voor vrijwilligers, stellen Doarpswurk en de FNP.
Vrijwilligers in de Friese dorpen worden de dupe van nieuwe regels van de provincie rond het organiseren van feesten en evenementen. Dat zegt directeur Theo Andreae van stichting Doarpswurk. De FNP vindt de regels ,,folslein trochslein”.

Zelfs voor één feestavond in het dorp met kunstlicht en versterkte muziek moet straks een halfjaar van tevoren een ecologisch onderzoek worden gedaan, om te bepalen in hoeverre er verstoring van de natuur valt te verwachten. Er moet daarna een ontheffing worden aangevraagd.
,,Dat is wol in flinke drompel foar frijwilligers om wat te organisearjen yn it doarp”, zegt Andreae. ,,It jout in protte rompslomp en der is frij spesifike kennis foar nedich om je dêr trochhinne te wrotten. Der moat yn it doarp mar krekt ien wêze dy’t dêr ferstân fan en tiid foar hat.”
Ook de kosten kunnen een drempel opwerpen. ,,Der stiet faak al net safolle saldo op ’e bank en dan moat der ek noch sa’n ûndersyk dien litten wurde. As je sokke kosten al yn it foar meitsje moatte, kin dat wol ôfskrikke”, vreest Andreae.

Nieuwe regels
Tentfeesten, kermissen, muziekfestivals en andere (podium)evenementen met naar verwachting meer dan 1500 bezoekers, gelden straks als een groot evenement. Daarvoor is in de bebouwde kom dan sowieso een uitgebreid ecologisch onderzoek nodig, inclusief licht-, geluids- en veiligheidsplan.
Voor kleinere evenementen overdag en met minder bezoekers is geen natuuronderzoek nodig. Maar als het ’s avonds doorgaat met bijvoorbeeld lichtshows of versterkte muziek, dan is het wél vereist. Bij evenementen in parken en ander groen is dat ook nodig. Buiten de bebouwde kom hangt het van de omgeving en het seizoen af wat er mogelijk is.

Volgens gedeputeerde Douwe Hoogland helpt dit zogenoemde ‘beleidskader’ voorkomen dat tegenstanders van een bepaald evenement bij de rechter vragen om het af te gelasten – en gelijk krijgen omdat de overlast voor de omgeving vooraf niet is onderzocht. Dat gebeurde de afgelopen jaren met een aantal festivals in Fryslân.
,,Dat wolle wy hjirmei foar wêze. Net om de mienskip dwers te sitten, mar krekt om derfoar te soargjen dat alles yn it foar goed regele is, sadat feesten en eveneminten ek echt trochgean kinne en organisaasjes net op it lêste momint foar ferrassingen komme te stean”, benadrukt woordvoerder Peter Van den Meerschaut van de provincie.

Vanuit ecologisch oogpunt heeft Andreae wel begrip voor de regels, maar hij dringt er dan wel op aan dat gemeenten of de provincie initiatiefnemers volop helpen met de nodige voorbereidingen en ontheffingsaanvragen. ,,De kommende pear jier moat dêr amtlike ûndersteuning foar wêze, dat frijwilligers meinommen wurde yn sa’n proses.”
Andreae ziet een opmerkelijke paradox in de houding van de overheid. Enerzijds wil de provincie eigen initiatief en gemeenschapszin van onderop bevorderen, anderzijds wordt de ruimte waarbinnen dat kan steeds nauwer. ,,Dat is net sa ynspirearjend.”

Nee, tenzij
In of vlak bij Natura2000-gebieden komen er ‘in beginsel’ geen nieuwe festivals of grootschalige evenementen meer bij, zo blijkt ook uit de nieuwe regels. De provincie heeft dat besloten om de rust in de natuurgebieden te bewaren.
,,Los fan koroana is it tal eveneminten de lêste jierren tanaam, ek yn of by natuergebieten”, zegt Hoogland. ,,Dat kin soms soargje foar fersteuring fan de natuer en beskerme soarten en dat is krekt net de bedoeling.”
Bestaande festivals en grote evenementen kunnen wel georganiseerd blijven worden, tenminste als ze zijn opgenomen in het bestaande beheerplan van een Natura2000-gebied. De effecten op de natuur zijn dan al onderzocht en als acceptabel beschouwd. Dat geldt bijvoorbeeld op Terschelling voor de Berenloop, de Fjoertoer en de meivuren.

Voor nieuwe festivals en grote evenementen zal echter gelden: ‘nee, tenzij’. Om een uitzondering te krijgen, moet een organisatie onder meer duidelijk maken waarom het evenement niet elders kan plaatsvinden. Ook zijn gedetailleerde plannen en een uitgebreid ecologisch onderzoek vereist.
De nieuwe regels moeten 1 januari ingaan, maar er ontstaat al politiek verzet tegen, vooral wat de evenementen in de bebouwde kom betreft. De FNP laat weten dat ze de regelgeving ‘folslein trochslein’ vindt. ,,Dizze burokrasy giet fierstente fier”, aldus Statenfractievoorzitter Sijbe Knol. ,,Dit is wer oer alle hollen hinnegien.”
De coalitiefractie wil de regels tegenhouden en laat ze daarom op de vergaderagenda van de Staten zetten.

Tekst: Jan Ybema, Friesch Dagblad van 3 november 2021.
Foto: Rens Hooyenga (Allegorische optocht De Knipe in 2018) geplaatst in Friesch Dagblad van 3 november.