24 februari 2023

FD: Het belang van leefbaarheid op lijsttrekkersdebat Doarpswurk

Dat het belang van leefbaarheid en Doarpswurk groot is, daar zijn alle lijsttrekkers het op het eerste verkiezingsdebat wel over eens. Maar hoe vul je dat dan in?
Een fatsoenlijk debat voeren met zestien lijsttrekkers in nog geen twee uur tijd over het brede thema leefbaarheid. Gespreksleider Eelke Lok vreesde op voorhand van het eerste lijsttrekkersdebat voor de provinciale verkiezingen al dat het een pittige klus zou zijn.

Hij kreeg grotendeels gelijk. Al leek de debatavond in dorpshuis Ien en Mien in Goutum voor organisator stichting Doarpswurk goed nieuws op te leveren. Alle lijsttrekkers spraken hun steun uit voor Doarpswurk, inclusief de coalitiepartijen die vorig jaar nog instemden met een bezuiniging. Friso Douwstra, gedeputeerde en lijsttrekker van het CDA gaf aan dat dit soms tot tegenstrijdigheid kan leiden. ,,As CDA wolle we dat Doarpswurk trochgiet en miskien sels grutter wurdt, mar as kolleezje is ús frege te besunigjen en ha we gewoan in opdracht út te fieren. Hjoed stean ik hjir as listlûker.”

Avine Fokkens, lijstrekker VVD, viel haar collega-gedeputeerde bij. ,,Het is niet de vraag óf we de dorpen leefbaar willen houden, het is de vraag hoe we dat willen doen. De provincie is er niet om een stichting in leven te houden en ergens niet op bezuinigen betekent dat je het elders wél moet doen.”

Drie weken

De avond, met de titel ‘Lok op 1 of lok op 10?’, verwijzend naar de titel van het huidige collegeakkoord, moest vooral gaan over leefbaarheid in de dorpen. ,,Oer trije wiken binne de ferkiezingen en wy wolle wolris sjen wêr‘t de partijen steane as it giet om leefberens”, zei Theo Andreae directeur Stichting Doarpswurk vooraf. Hij hoopte ook dat de avond richting gaf aan de stem van zijn achttienjarige dochter Emma, die ook aanwezig was in de zaal.

De uitspraak van gedeputeerde Klaas Fokkinga in mei vorig jaar waarin hij zei dat leefbaarheid geen speerpunt van de provincie is, werd door alle lijsttrekkers dinsdagavond ontkracht. ,, Wetlik is leefberens gjin kearntaak”, sprak Sybe Knol namens de FNP, ,,mar dat betsjut net dat de provinsje it sa sjocht. Al dy minsken dy‘t yn harren doarpen de skouders derûnder sette en inisjativen ûntwikkelje, dêr moatte je hiel grutsk op wêze en sunich mei omgean. Leefberens yn de doarpen is fansels ynhâldlik wól in kearntaak fan de provinsje. Dêr is gjin twivel oer.”

Dat Doarpswurk in al die lokale initiatieven een belangrijke speler is, daar waren de lijsttrekkers het ook wel over eens. Stichting Doarpswurk onderbrengen bij de provincie gaat veel partijen echter te ver. Danny van der Weijde, lijsttrekker van D66 ziet niets in ambtenaren die oordelen over voorstellen vanuit de mienskip. GrienLinks-lijsttrekker Charda Kuipers denkt ook dat je als provincie vooral niet tussen de mienskip en onafhankelijke ondersteuning moet gaan zitten. ,,Het vertrouwen is al zo laag in de politiek.”

Daarmee viel het woord ‘vertrouwen’ voor de tweede keer die avond. Eerst had Hanneke Goede, lijsttrekker van de SP, uitgesproken dat ze geen vertrouwen in de politiek had gehad als ze niet zelf in de politiek zat. Fokkens bleef hangen aan die vraag en maakte halverwege het debat gebruik van haar spreektijd om te vragen of een debat met zoveel partijen überhaupt nog te volgen was voor de zaal.

Emma Andreae, die dit jaar voor het eerst mag stemmen, zag ook dat de politieke belangen tijdens het debat soms groter waren dan de inhoud. Op haar vraag hoe de partijen ervoor zorgen dat Fryslân aantrekkelijk blijft voor jonge mensen, duikelden de thema’s over elkaar heen. Van stikstofuitstoot tot werkgelegenheid en van betaalbaar wonen tot bereikbaarheid.

De discussie ‘wel of geen Lelylijn?’ kon in dit tweede gedeelte van het debat ook nog even van stal gehaald worden. Net als de bereikbaarheid van de dorpen en het schrappen van onrendabele buslijnen in Fryslân. ,,Dit liedt op tal fan plakken ta skrinende situaasjes”, legde Durk Grouwstra, voorzitter van Dorpsbelangen Koudum de lijsttrekkers voor.

,,Allinnich al dêrom moat de Lelyline der wol komme”, sprak Edou Hamstra, lijsttrekker van de PvdA. ,,Mear treinstasjons betsjut nammentlik ek mear busferbiningen.”

Bron tekst: Marianne Velsink – Friesch Dagblad 22 februari 2023
Headerfoto: Hilco Wiersma – Doarpswurk