22 januari 2024

Freija de Jong start als adviseur bij Doarpswurk

Freija de Jong (27) start als adviseur bij Doarpswurk voor de regio Noordwest-Fryslân. De in Heerenveen wonende Freija werkte eerder als bestuursondersteuner met de focus op Europa bij de gemeente Opsterland. Tijdens haar studie heeft ze al kennis mogen maken met het werk van Doarpswurk, samen met studiegenoot Tabe Paul Wolters ontwikkelde ze ‘de arkbak’. ‘Ik ha sin om my yn te setten om de leefberens yn de doarpen te fersterkjen, sadat wy mei ús allen in moai plak hawwe om te wenjen’.

 

Het is Freija’s eerste week bij Doarpswurk als we haar interviewen op het kantoor in Raerd. Terwijl het dorp in het teken staat van winterpret en de eerste schreden op het ijs worden gezet, nemen wij plaats in de warme kantine. Freija twijfelde geen moment toen ze de vacature van adviseur voorbij zag komen. ‘Hjir moat ik by wêze tocht ik. Under it wurk fan de ‘arkbak’, kamen we by doarpsbelangen oer de flier en dêr krige ik safolle enerzjy fan. Hoefolle enerzjy sy stekke yn har omjouwing en wat sy allegearre fan de grûn krije is geweldich. Dat miste ik eins in bytsje yn myn wurk. It konkrete en it hannen út de mouwen stekke om dingen foarinoar te krijen’, vertelt Freija enthousiast.

Van Sint Nicolaasga naar Leeuwarden

Hikke en tein in Sint Nicolaasga vertrok Freija voor haar opleiding naar Leeuwarden waar ze Bestuurskunde volgde aan de Thorbecke Academie. Ze rondde haar studie af met een master Design Driven Innovation aan de NHL Stenden Hogeschool. Door een uit de hand gelopen schoolopdracht maakte Freija kennis met het werk van Doarpswurk. ‘Wurkgroepen dy’t fuortkamen út de Burgertop kamen mei in opdracht, se neamden it sels doarpsbelang 2.0. Mei oare stúdzjegenoaten hawwe wy doe de arkbak-metoade betocht. Op in útwikselingsreis nei Denemarken wienen minsken sa entûsjast oer ús ûndersyk, dat we tochten hjir moatte we wat mei. Tegearre mei Tabe hawwe wy it ûndersyk doe ûntwikkele ta de arkbak-metoade en sa kamen wy ek yn kontakt mei Doarpswurk’.

De ‘arkbak’, Fries voor gereedschapskist, is een methode die helpt bij het ophalen van wensen, kansen en energie uit het dorp. Het helpt dorpsbelangen bij het betrekken van verschillende inwoners. ‘Wy hawwe de arkbakmetoade yn ferskate doarpen útfiere kinnen. De enerzjy by de ferskillende doarpsbelangen spruts my doe al bot oan, dêr krige ik sels ek enerzjy fan’, vertelt Freija met een glimlach.

Voor de regio

‘De regio is echt wat oars as de stêd, mar it belied is hiel bot rjochte op de stêd. Yn myn foarige wurk besocht ik dat mear ûnder de oandacht te bringen’, vertelt Freija. Als bestuursondersteuner bij de gemeente Opsterland was ze meermaals te vinden in Brussel om ervoor te zorgen dat het plattelandsbelang niet vergeten wordt. Als spin in het web tussen de gemeente, P10 het samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Europees Comité van de Regio’s en andere netwerken ondersteunde Freija wethouders.

Door de kennis en ervaring die ze heeft opgedaan tijdens haar studie Bestuurskunde en haar werk bij de gemeente Opsterland, weet Freija hoe belangrijk de leefbaarheid op het platteland is. ‘De leefberens fersterkje dat moatte je mei-inoar dwaan, dêr moatte we allegear oan bydrage’.

Leefbaarheid en democratisch gehalte versterken

‘Ik ha in hiel soad sin om my yn te setten foar de Fryske doarpen, lykas mei de kreative oanpak sa’t ik dy leard haw by myn master Design Driven Innovation’, vertelt Freija enthousiast. Ze wil snel kennismaken met de verschillende dorpsbelangen en dorpshuisbesturen. De eerste kennismakingsgesprekken staan al gepland.

Freija moet even nadenken als we haar vragen wat haar speerpunt is voor de komende tijd. Als ze er even over na heeft gedacht zegt ze glunderend: ‘Neist fansels de leefberens yn algemiene sin fersterkje, soe ik it hiel moai fine as wy tegearre it demokratysk gehalte ferheegje kinne. Dat wy manieren ûntwikkelje kinne om elkenien écht syn stim hearre te litten. En net allinnich yn de doarpssealtsjes. Dat elkenien syn of har miening jaan kin. Dat liket my leuk om de kommende tiid te ûndersykjen’.

Tekst en foto: Hendrik Tamsma