24 februari 2023

LC: Lijsttrekkers pleiten voor behoud Doarpswurk

‘Uiteraard, het kost geld, maar
je krijgt er ook zóveel voor terug’
De mogelijke opheffing van de stichting Doarpswurk moet van tafel. Deze steun en toeverlaat van dorpsbelangen en dorpshuizen is van groot belang voor de leefbaarheid van Friesland. Tot die conclusie kwam het merendeel van de zestien lijsttrekkers op een door Doarpswurk georganiseerde verkiezingsbijeenkomst in Goutum.

De opdracht om te bezuinigen op Doarpswurk dateert al van 2017, maar tot een uitvoering is het nog niet gekomen, te meer omdat een samenwerking met Streekwurk, een provinciale organisatie, niet van de grond is gekomen. En wat de meeste partijen betreft wordt de bezuinigingsopdracht voor Doarpswurk ingetrokken na de provinciale verkiezingen op 15 maart.

D66-lijsttrekker Danny van der Weijde vertolkte het standpunt van het merendeel van zijn collega’s door te wijzen op het grote belang van de onafhankelijke positie van Doarpswurk. ,,Ze kunnen autonoom de bestuurders van dorpsbelangen en dorpshuizen begeleiden zonder de ambtelijke of politieke bemoeienis van de provincie.”

PvdA-lijsttrekker Edou Hamstra ging nog een stapje verder. Wat haar betreft stopt de provincie meer geld in leefbaarheid en komt er ook extra budget voor het Iepen Mienskipsfûns (IMF), de jaarlijkse subsidieregeling van de provincie voor leefbaarheidsprojecten. Charda Kuipers van GrienLinks was het daar roerend mee eens. ,,Uiteraard, het kost geld, maar je krijgt er ook zóveel voor terug.” Het mag wat kosten, vond ook FNP’er Sijbe Knol. ,,En oars mar gjin jild nei it binnenheljen fan grutte fytsrondes.”

Wat betreft Lieuwe van der Pol van de ChristenUnie (hij verving de zieke lijsttrekker Matthijs de Vries) hoeft de financiering geen probleem te zijn. De inkomsten uit Windpark Fryslân in het IJsselmeer zijn afdoende om Doarpswurk in de benen te houden. Johan Talsma van BVNL draagt Doarpswurk eveneens een warm hart toe, maar in het Windpark zei hij liever ,,de snijbrâner te zetten.” CDA, VVD en JA21 plaatsen wel kanttekeningen. CDA-lijsttrekker Friso Douwstra betoogde dat het best wel wat ,,tûker’’ georganiseerd kan worden tussen Doarpswurk, Streekwerk, IMF en de gemeentelijke leefbaarheidsinitiatieven. Hij sprak van een non-discussie omdat leefbaarheid veel meer aspecten kent, zoals cultuur, taal en bereikbaarheid.

Hij waarschuwde dat er hoe dan ook wel keuzes gemaakt moeten worden omdat de provincie de komende jaren structureel minder inkomsten krijgt. ,,Je soene dan de belestingen ferheegje moatte, mar dêr binne wy as CDA net foar.”

VVD-lijsttrekker Avine Fokkens was het daar mee eens. Ze benadrukte het grote belang van bereikbaarheid en dus ook van de komst van de Lelylijn. ,,Mijn stelling is: leefbaarheid staat of valt met een goede bereikbaarheid.”

Abel Kooistra van nieuwkomer BBB zei de afgelopen jaren vooral woningbouw in de provinciale leefbaarheidsdebatten gemist te hebben. ,,Dy rezjyrol hat de provinsje net goed oppakt. Dat moat nei 15 maart echt oars. Jongerein moatte foarrang krije op (nije) huzen yn harren doarp of regio.”

Eens, verklaarde Maarten Goudzwaard van JA21. Hij deed daarbij wel de oproep om dan niet op CDA of VVD te stemmen. ,,Want dy sitte oan de ketting by D66, de partij dy’t Nederlân yn in stikstofkrisis stoart hat wêrtroch’t der kwealik boud wurde kin.”

Bron tekst: Aan Dirk van der Meulen – Leeuwarder Courant 22 februari 2023
Headerfoto: Hilco Wiersma – Doarpswurk