27 mei 2021

Leadergeld voor dorpen voormalig Littenseradiel

Initiatiefnemers (zie onderaan dit artikel voor de juiste voorwaarden) van 15 dorpen in de voormalige gemeente Littenseradiel, die nu horen bij de gemeente Súdwest-Fryslân, kunnen nog steeds gebruik maken van het LEADER-subsidieprogramma.

Het Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale (LEADER) is een initiatief van de Europese Commissie om met lokale overheden samen te werken aan de sociaal economische  ontwikkeling van het platteland. Met de subsidie kunnen ideeën uit de samenleving die zorgen voor een mooi, leefbaar en vitaal platteland gerealiseerd worden, zoals bijvoorbeeld een ontmoetingsplek. Ook andere ideeën zijn mogelijk; zo zijn er met LEADER middelen ook ontvangstruimten op boerenbedrijven ondersteund net als de realisatie van overnachtingmogelijkheden.

Het gaat om de dorpen: Wommels, Easterein, Boazum, Easterwierrum, Wiuwert, Itens Kûbaard, Reahûs, Britswert, Rien, Hidaard, Waaksens, Lytsewierrum, Hinnaard en Iens.

Voor meer informatie over de mogelijkheden die LEADER kan bieden aan de stichtingen en ondernemers uit de vijftien dorpen uit de voormalige gemeente Littenseradiel met ideeën die de veerkracht van het landelijk gebied kunnen versterken, sociale cohesie kunnen bevorderen, cultuurhistorie en landschap onder de aandacht brengen of de relatie tussen stad en platteland kunnen versterken kunt u contact opnemen met Doarpswurk adviseur Eddy Lania (elania@doarpswurk.frl) of met het Streekwurkkantoor Noardwest (noardwest@fryslan.frl).

Leader heeft in 2021 twee openstellingen namelijk: van 17 mei t/m 17 juni  &  6 september t/m 14 oktober.

Artikel 5.2  betreffende voorwaarden aanvrager
Subsidie wordt verstrekt aan:

  1. publiekrechtelijke rechtspersonen;
  2. privaatrechtelijke rechtspersonen;
  3. ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid;
  4. samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen.